Do resortu edukacji napływa bardzo dużo pytań o to, jakie zajęcie uznawane są za dodatkowe. Od 1 września tego roku bowiem uzyskane z nich stopnie wlicza się do średniej.

Urszula Przybylska-Zioło, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w MEN, wyjaśnia, że zajęciami dodatkowymi poza religią czy etyką są m. in. lekcje drugiego języka obcego w klasach od czwartej do szóstej szkoły podstawowej oraz w gimnazjum. Są to więc dodatkowe zajęcia z języka obcego nieujęte w ramowym planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego. Warunkiem jest jednak, żeby przyznany wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej z danego przedmiotu.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. nr 15, poz. 142 z późn. zm.), dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi jest nauczanie przedmiotu, dla którego nie ustalono podstawy programowej, lecz opracowany zgodnie z odrębnymi przepisami program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe zajęcia po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

Urszula Przybylska-Zioło dodaje, że nie można za nie uznać zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, psychoedukacyjnych, rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, kół przedmiotowych, kół zainteresowań, prób zespołów muzycznych, chórów szkolnych czy pozalekcyjnych zajęć sportowych itp.

JOLANTA GÓRA

jolanta.gora@infor.pl

Podstawa prawna

■ Paragraf 2 ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. nr 15, poz. 142 z późn. zm.).