Tak

Możliwe jest ponowne ustalenie podstawy wymiaru emerytury z uwzględnieniem zarobków uzyskanych po nabyciu prawa do emerytury.

Emerytura będzie wyższa, jeżeli nowo obliczony wskaźnik wysokości podstawy wymiaru, z uwzględnionymi zarobkami uzyskanymi w 2007 roku, będzie wyższy niż 207,84 proc. Jeżeli od dnia przyznania prawa do emerytury osoba nie pobierała świadczenia (m.in. z powodu nierozwiązania stosunku pracy lub osiągania przychodu w wysokości przekraczającej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia), ZUS na żądanie wnioskodawcy może przeliczyć emeryturę, z uwzględnieniem zarobków po przyznaniu świadczenia nawet wówczas, gdy nowo ustalony wskaźnik będzie niższy od ostatnio obliczonego. Wysokość emerytury może być wyższa nawet przy niższym wskaźniku, jeżeli wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury zostanie zgłoszony w marcu 2008 r., kiedy będzie obowiązywała nowa wyższa kwota bazowa niż dziś obowiązująca (2059,92 zł). Emerytura obliczona od kwoty bazowej będzie podlegała od 1 marca 2008 r. waloryzacji.

Dziś nie jest jeszcze znana wysokość kwoty bazowej, która będzie obowiązywać od 1 marca 2008 r., i trudno jednoznacznie powiedzieć, że kwota ta będzie wyższa od aktualnej. Nie są też znane wskaźniki waloryzacyjne, przez które będzie przemnażana wysokość emerytury i podstawy wymiaru. Powyższe dane będą znane dopiero w drugiej połowie lutego 2008 r. Wtedy zatem możliwe będzie rzetelne obliczenie, czy korzystniejsze jest złożenie wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru przed marcem 2008 r., czy też po marcu 2008 r.

MARCIN WOLSKI

ekspert od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 88 i 110 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).