Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega wyłącznie z umowy o pracę, jeżeli jej wynagrodzenie jest równe co najmniej minimalnemu. Wobec tego w okresie równoczesnego prowadzenia działalności i wykonywania umowy o pracę z działalności podlegał pan obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Od 1 września 2007 r. podlega pan natomiast obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z działalności, gdyż stosunek pracy ustał. Wypłata wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę nie przedłuża okresu ubezpieczenia.

W przedstawionej sytuacji powinien pan złożyć formularz ZUS ZWUA i z działalności wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego wpisując w pole data ustania ubezpieczenia 01.09.2007 r. Następnie powinien pan złożyć formularz ZUS ZUA i z działalności zgłosić się od 1 września do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego.

Należne składki za wrzesień powinien pan wykazać w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Deklaracja ta powinna być złożona w terminie do 10 października, w tym samym terminie składki powinny być opłacone. Jeżeli nie opłacił pan składek za wrzesień, powinien pan uregulować należności wraz z odsetkami za zwłokę. Ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi przy pracy i podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu, przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, bez względu na to, czy przystąpił lub nie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Prawo do świadczeń nie jest również uzależnione od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, tzn. nie ma okresu wyczekiwania jak przy zasiłkach chorobowych z ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje, jeżeli w dniu wypadku osoba prowadząca działalność ma zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł. Świadczenia te nie przysługują do czasu uregulowania zadłużenia. Trzeba jednak pamiętać, że prawo do świadczeń, m.in. zasiłku chorobowego przedawni się, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu sześciu miesięcy.

MICHAŁ JAROSIK

specjalista od ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 6 ust. 2-3, art. 8 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).

■  Art. 18 ust. 8-10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz.74 z późn. zm.).