TK orzekł także, że zgodny z konstytucją jest przepis, który ogranicza możliwość pracy nauczycieli akademickich na kilku etatach.

Wniosek do Trybunału o zbadanie kilku przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym złożyła Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność".

Przedstawiając uzasadnienie orzeczenia Trybunału, sędzia TK Andrzej Rzepliński powiedział, że związki zawodowe mają konstytucyjne prawo do udziału w procesie nadawania statutu uczelni niepublicznej. Według niego, wynika to z art. 59 konstytucji, zgodnie z którym "związki zawodowe mają prawo do rokowań".

"Prawo do rokowań oznacza prawo do wyrażania opinii związków zawodowych we wszystkich sprawach dotyczących praw i obowiązków pracowników, w tym zgłaszane przez związki zawodowe uwagi i opinie do projektów statutów jako aktów prawnych normujących takie jednostki organizacyjne jak uczelnie publiczne i niepubliczne" - tłumaczył.

Jak podkreślił Rzepliński, prawo związków zawodowych do rokowań jest "bardzo silnie chronione przez prawo międzynarodowe, którego stroną jest Polska". Jako przykład podał przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

"Związek musi w ten czy inny sposób mieć możliwość przedstawiania pracodawcy interesów swoich członków. W świetle prawa międzynarodowego rokowania zbiorowe, do jakich mają prawo związki zawodowe, stanowią istotny środek promowania i ochrony interesów ich członków" - powiedział.