W swoim pytaniu czytelniczka nawiązuje do instytucji tzw. wypowiedzenia zmieniającego, o której mowa w art. 42 k.p. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy jest jednak jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy mającym na celu zmianę obowiązujących postanowień umowy o pracę, którego skutek uzależniony jest od pracownika. Jeśli bowiem odmówi on przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy, wypowiedzenie zmieniające przekształci się w definitywne wypowiedzenie umowy o pracę. Natomiast w przypadku, gdy pracownik wyrazi zgodę (w sposób wyraźny albo dorozumiany) na warunki zaproponowane przez pracodawcę, to po upływie okresu wypowiedzenia, nowe warunki wejdą w życie.

Ze sformułowania powołanego przepisu wynika jednak, że z instytucji tej może skorzystać wyłącznie pracodawca. Odpowiadając więc na zadane pytanie stwierdzić należy, że pracownik nie może zmienić wymiaru czasu pracy w drodze wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Zmiana taka może nastąpić w drodze oferty pracownika dotyczącej zmiany warunków zatrudnienia złożonej pracodawcy. Pracodawca nie ma jednak obowiązku jej przyjąć. Jeżeli jednak pracodawca wyrazi zgodę na zmianę wymiaru czasu pracy, zmiana umowy o pracę nastąpi w trybie porozumienia stron.

W tym miejscu warto wspomnieć jeszcze o brzmieniu art. 1867 k.p., albowiem zgodnie z tym przepisem pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest wówczas zobowiązany do uwzględnienia takiego wniosku. Przypomnijmy, że prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do trzech lat przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej sześć miesięcy i jest udzielany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie czwartego roku życia.

KATARZYNA ZBIEGIEŃ-WŁODARSKA

adwokat, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 42, art. 1867 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).