Całkowicie wyłączone z użytkowania zostały budynki socjalne we Wrocławiu, Chełmży (woj. kujawsko-pomorskie), Żorach (woj. śląskie) i Markach (woj. mazowieckie). Jak powiedział Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz, w budynkach tych stwierdzono m.in. nadmierne ugięcie stropów, zły stan dachu, niewłaściwe dojścia ewakuacyjne oraz brak zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Rzecznik wojewody mazowieckiego Ivetta Biały poinformowała PAP, że oprócz budynku w Markach, w województwie mazowieckim zarządzono wykwaterowanie mieszkańców także z budynku socjalnego w Mławie. Mieszkający tam ludzie będą musieli opuścić budynek do końca sierpnia.

Jak dodała, w całym województwie mazowieckim kontroli inspektorów nadzoru budowlanego podlega 397 budynków i większość z nich była sprawdzana regularnie, zgodnie z rocznymi i pięcioletnimi planami.

W wyniku trwających od dwóch tygodni kontroli wydano cztery nakazy całkowitego wyłączenia budynku z użytkowania, trzy nakazy wyłączenia częściowego, 61 nakazów usunięcia różnego rodzaju nieprawidłowości i 45 nakazów przeprowadzenia przez właścicieli wymaganych prawem kontroli stanu technicznego lub przedłożenia stosownych ekspertyz.

Jak dodał Dziwiński, w stosunku do 44 obiektów wciąż prowadzone jest postępowanie, a stan 14 z nich budzi poważne wątpliwości inspektorów nadzoru budowlanego.

Leśniakiewicz powiedział, że głównym problemem jest dostęp do dróg ewakuacyjnych, obecność łatwopalnych materiałów - także we wnętrzu lokali oraz wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i zaopatrzenie w wodę.

Dziwiński podkreślił, że zgodnie z prawem budowlanym za bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych odpowiadają ich właściciele lub zarządcy. Co najmniej raz w roku mają oni obowiązek wykonania kontroli stanu technicznego budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Co najmniej raz na pięć lat skontrolowany powinien zostać stan techniczny i przydatność obiektu do użytkowania, w tym stan instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz uziemień instalacji.

Oprócz dawnych hoteli pracowniczych, kontrolowane są także inne budynki socjalne. Jak powiedział Dziwiński, w Polsce znajduje się 2639 wielorodzinnych budynków socjalnych. W wyniku dotychczasowych kontroli wydano 14 nakazów wyłączenia z użytkowania, ale prawdopodobne jest wyłączenie kolejnych 10. Osiem wyłączono z użytkowania częściowo.

Dziwiński zaznaczył, że nie ma potrzeby skontrolowania wszystkich budynków socjalnych, zwłaszcza tych, które zostały oddane do użytku niedawno. Nie pozwala na to także stan kadrowy organów nadzoru budowlanego. Leśniakiewicz dodał, że kontrole prowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem, ale sprawdzane są także wszystkie docierające do straży pożarnej sygnały dotyczące naruszenia przepisów.

W połowie kwietnia wybuchł pożar w hotelu socjalnym w Kamieniu Pomorskim, w którym zginęło 21 osób. Według wstępnego raportu komisji, która na polecenie szefa MSWiA Grzegorza Schetyny bada jego przyczyny, konstrukcja budynku oraz przedmioty, które tarasowały drogi ewakuacyjne, stwarzały stan zagrożenia życia.