Tak

Złożenie w ZUS dokumentów poświadczających wysokość zarobków po wydaniu decyzji ustalającej prawo do emerytury spowoduje, że ZUS ponownie ustali podstawę wymiaru emerytury.

Jeżeli zainteresowana osoba wraz z wnioskiem o przeliczenie złoży dokumenty potwierdzające wysokości wynagrodzenia za cały okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a dodatkowo wskaże, by ZUS do obliczenia podstawy wymiaru wybrał najkorzystniejszy wariant, to ZUS tak uczyni. Do podstawy wymiaru emerytury można przyjąć bowiem dziesięć kolejnych najkorzystniejszych lat wybranych z 20-lecia poprzedzającego rok złożenia wniosku o emeryturę albo 20 lat najkorzystniejszych, dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, do roku 2006 włącznie.

Złożenie dodatkowych dokumentów spowoduje ponowne ustalenie wysokości emerytury. ZUS będzie wypłacał emeryturę obliczoną od najkorzystniej ustalonej podstawy wymiaru. Może się jednak okazać, że podstawa wymiaru ustalona z lat 1997-2006 będzie najkorzystniejsza.

MARCIN KARBOWNIK

ekspert od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 15, art. 111 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).