Projekty firm szkoleniowych dla szkolących się osób są realizowane w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Mogą być kierowane do osób w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), pozostających bez zatrudnienia oraz zdolnych i gotowych do jego podjęcia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. Z unijnych szkoleń mogą więc korzystać osoby poszukujące pracy, ale nieposiadające statusu bezrobotnego, jak i bezrobotni. Ci ostatni mają obowiązek powiadomienia powiatowego urzędu pracy o udziale w szkoleniu.

Osoba pozostająca bez pracy, która chce wziąć udział w szkoleniu, ale nie jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, składa stosowne oświadczenie. Podobnie jest w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, tj. pozostających bez pracy przez ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.