Trzeba pamiętać, że okres urlopu wychowawczego od momentu złożenia wniosku do dnia zakończenia urlopu jest okresem ochronnym, w którym możliwości rozwiązania umowy o pracę z pracownicą korzystającą z takiego urlopu są ograniczone. Jednak w przypadku likwidacji, upadłości lub innych przyczyn niedotyczących pracowników (reorganizacja, redukcja liczby stanowisk), pracodawca może złożyć pracownicy wypowiedzenie uzasadnione takimi właśnie okolicznościami. Jednocześnie te same przesłanki umożliwiają pracodawcy skrócenie okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony z trzech miesięcy do jednego miesiąca. Dokonuje się tego jednostronnym oświadczeniem pracodawcy wyrażonym w momencie składania oświadczenia o wypowiedzeniu, czyli w praktyce w piśmie zawierającym wypowiedzenie. Powstaje w tym miejscu wątpliwość, czy pracownicy należeć się będzie odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, skoro w czasie trwania okresu wypowiedzenia i tak nie świadczyłaby pracy i wynagrodzenia by nie otrzymywała. A zatem, czy przysługiwałoby jej odszkodowanie, skoro nie ponosi szkody związanej z krótszym okresem wypowiedzenia. Dodatkowo pracodawca powinien zastanowić się, czy skrócenie okresu wypowiedzenia dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym w ogóle jest zasadne i czy jest w jego interesie, w niektórych przypadkach może być to bowiem bez znaczenia praktycznego z uwagi na fakt, iż pracownica nie otrzymuje w tym okresie wynagrodzenia i nie wykonuje pracy.

Odpowiedź na postawione pytanie odnajdujemy w uchwale Sądu Najwyższego z 11 lutego 1992 r. (I PZP 7/92), zgodnie z którą pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego, której skrócono okres wypowiedzenia na podstawie art. 361 par. 1 k.p., przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymałaby, gdyby stosunek pracy został rozwiązany z upływem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Sąd Najwyższy uznał, że nie ma przeszkód, aby przepisy o skracaniu okresu wypowiedzenia zastosować do pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym. Skoro ze skróceniem okresu wypowiedzenia wiąże się odszkodowanie w zryczałtowanej wysokości, obejmuje ono także osoby zwalniane, które w tym czasie przebywają na urlopie wychowawczym.