Pierwszym krokiem ze strony pracownika w kierunku rozwiązania konfliktu powinna być rozmowa z bezpośrednim przełożonym, działem personalnym lub związkiem zawodowym, żeby sprawdzić, czy istnieje możliwość nieformalnego działania. Można też skorzystać z usług prawnika, choć należy mieć na uwadze, że tego typu działanie oznaczać będzie najczęściej dla pracownika obciążenie finansowe i nie musi być konieczne na tak wstępnym etapie.

Zmiana procedur

Jeżeli nieformalne działania nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, następnym krokiem może być złożenie formalnej skargi zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg (jeżeli pracownik nie został zwolniony). Pracownik powinien działać w zgodzie z ogólną procedurą i dodatkowymi warunkami, jakie pracodawca może wprowadzić w swojej firmie. Jeśli pracownik nie posiada dostępu do procedury ustalonej w firmie, warto poprosić pracodawcę o taką informację.

Ważne!

Od 6 kwietnia zadaniem ACAS jest dodatkowo zapewnienie pomocy poprzez infolinię (08457 47 47 47), której godziny funkcjonowania są dłuższe niż do tej pory (8-18). Jest czynna od poniedziałku do piątku, a w sobotę od 9 do 13. ACAS zapewnia też darmowe doradztwo przy sporach, które nie udało się rozwiązać wewnętrznie i najprawdopodobniej zostaną skierowane do trybunału pracy. Pracownik może zorientować się, czy w jego sprawie może być zastosowane takie darmowe doradztwo, telefonując na infolinię ACAS.

Od 6 kwietnia 2009 r. obowiązujące dotychczas kroki w ramach procedury rozpatrywania skarg nieco się zmieniają. Ma to na celu stworzenie większej elastyczności w stosunkach między pracownikiem a pracodawcą przy rozwiązywaniu konfliktów.

Zmiany te odnoszą się do procedury postępowania dyscyplinarnego i procedury zwolnienia zastosowanych przez pracodawcę lub procedury rozpoznawania skarg, z której może skorzystać pracownik. Zmiany oznaczają, że pracownik i pracodawca nie muszą już stosować się do dotychczasowych procedur, jednak pracodawca ma wciąż prawo wybrać ten sposób rozwiązywania konfliktu, mimo że nie ma takiego obowiązku.

Irlandia Północna ma w tej kwestii oddzielne procedury. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej ministerstwa pracy i doskonalenia zawodowego (Department of Employment and Learning - DELNI) - www.delni.gov.uk.

Trybunał Pracy

Od 6 kwietnia tego roku trybunał pracy (Employment Tribunal), tj. odpowiednik polskiego sądu pracy, będzie rozpatrywał procedury, które zostały wykonane i wykorzystane przez pracownika i pracodawcę w sprawie dyscyplinarnej lub te, które dotyczą skargi pracownika. Poprawiony kodeks praktyk ACAS (Advisory Conciliation and Arbitration Service) - organu rządowego powołanego do ułatwiania rozwiązywania sporów między pracownikiem a pracodawcą, ustala zasady, do jakich powinny stosować się strony.

Trybunał Pracy będzie orzekał, czy w sporze nastąpiły działania niezgodne z kodeksem postępowania. Może ustanowić odszkodowanie, jeśli uzna, że kodeks został naruszony. ACAS dostarczać też będzie informacje na temat tego, jak należy stosować kodeks postępowania w konkretnych sprawach.

Jeśli spór rozpoczął się przed 6 kwietnia, pracownik nie musi składać pisemnej skargi przed akceptacją sprawy przez trybunał pracy. Jeżeli jednak trybunał uzna, że działanie pracownika lub pracodawcy przy rozwiązywaniu sporu nie było zgodne z nowym kodeksem postępowania, a pracownik nie wniósł skargi, trybunał może zmniejszyć wysokość odszkodowania.

Jeśli pracodawca podjął działania związane ze sprawą dyscyplinarną lub zwolnieniem pracownika 6 kwietnia 2009 r. lub po tej dacie, pracownik nie musi wówczas odwoływać się od decyzji pracodawcy przed rozpatrzeniem sprawy przez trybunał pracy. Jednakże trybunał może zredukować wysokość odszkodowania dla pracownika z powodu braku tego odwołania.

PRZYDATNY ADRES

direct.gov.uk