Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zwrócił się do TK z pytaniem prawnym dotyczącym pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych. Sprawa rozpoczęła się, gdy dyrektor ośrodka pomocy społecznej odmówił Andrzejowi K. przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, bo wnioskodawca jest wychowankiem specjalnego ośrodka wychowawczego.

Zgodnie z przepisami taka pomoc przysługuje m.in. osobom, które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej, w niektórych placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy schroniskach dla nieletnich. Nie obejmuje jednak osób opuszczających specjalne ośrodki wychowawcze. Andrzej K. odwołał się od decyzji dyrektora do samorządowego kolegium odwoławczego. Wskazał, że jest osobą usamodzielnioną i uczy się w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. SKO utrzymało jednak decyzję dyrektora. Andrzej K. nie zgodził się z nią i wystąpił na drogę sądowo-administracyjną.

Sąd, który zadał TK pytanie, wskazał, że zakwestionowany przepis wylicza sytuacje, w których osoba pozbawiona opieki naturalnych rodziców, a która kontynuuje naukę po uzyskaniu pełnoletniości, otrzymuje pomoc. Wśród wymienionych placówek pominięto jedną - specjalny ośrodek wychowawczy. Zdaniem sądu, stwarza to niesłuszne ograniczenie w kręgu osób uprawnionych do pomocy. Sąd argumentuje, że osoby pominięte w ustawie mają tzw. identyczną cechę istotną jak osoby otrzymujące świadczenie pieniężne. Jest to więc, zdaniem sądu, zróżnicowanie według niedającego się uzasadnić kryterium. Sąd ma wątpliwość, czy istniały uzasadnione przyczyny pozwalające na nierówne traktowanie pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych.

TK orzeknie więc dzisiaj w sprawie zgodności art. 88 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

494,1 zł miesięczna pomoc na kontynuowanie nauki

BARTOSZ MARCZUK

bartosz.marczuk@infor.pl