KWOTA BAZOWA DLA NAUCZYCIELI. Rząd przyjął nowelizację ustawy Karta Nauczyciela wprowadzającą oddzielną kwotę bazową dla nauczycieli. W ustawie budżetowej na 2008 rok wyniesie ona 1947,81 zł. Średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wyniesie 1597,2 zł i będzie wyższe o 51,2 zł od tegorocznego. Do 2006 roku wynagrodzenie nauczycieli zależało od kwoty bazowej ustalonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

Więcej www.kprm.gov.pl

dofinansowanie wynagrodzeń. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy wprowadzają możliwość przyznania Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych w 2008 roku. W budżecie zarezerwowano do 25 proc. środków zapewniających realizację tego zadania. W przyszłym roku PFRON będzie musiał pokryć ze swoich środków co najmniej 75 proc. wydatków na dopłaty do wynagrodzeń niepełnosprawnych.

Więcej www.mps.gov.pl

Dymisja prezesa NFZ. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Sośnierz złożył premierowi dymisję ze swojego stanowiska. Jego obowiązki będzie pełnił dotychczasowy zastępca ds. medycznych Jacek Grabowski.

Więcej www.nfz.gov.pl

ZNP proponuje umowę spoŁecznĄ w sprawie edukacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje przyszłemu rządowi i przyszłemu ministrowi edukacji zawarcie umowy społecznej dotyczącej edukacji, m.in. systemu szkolnego (w tym upowszechnienia edukacji przedszkolnej), finansowania oświaty, wynagradzania nauczycieli oraz ich kształcenia.

Więcej www.znp.edu.pl

3, 6 tys. studentów pójdzie do wojska. Rada Ministrów określiła wczoraj liczbę poborowych i żołnierzy rezerwy, którzy w 2008 roku mogą być powołani m.in. do czynnej służby wojskowej i służby w obronie cywilnej. W przyszłym roku do odbycia zasadniczej służby wojskowej zostanie powołanych maksymalnie 75 tys. osób. Natomiast na przeszkolenie wojskowe może być wysłanych tylko 1,2 tys. absolwentów szkół wyższych i 3,6 tys. studentów. Natomiast jedynie 3,9 tys. rezerwistów może otrzymać skierowanie na ćwiczenia w obronie cywilnej.

Więcej www.kprm.gov.pl