Aby uzyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, niepełnosprawni będą musieli złożyć wniosek do starosty. Tak wynika z rozporządzenia z 17 października 2007 r. w sprawie przyznania niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U. nr 194, poz. 1403). Dziś wchodzi ono w życie.

Starosta poinformuje niepełnosprawnego o sposobie rozpatrzenia wniosku najpóźniej 30 dni od jego wpłynięcia. Jeśli decyzja będzie pozytywna, wezwie wnioskodawcę do negocjacji warunków umowy o dofinansowanie. Starosta zobowiązuje się w niej do wypłaty środków w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji, ale nie wyższej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (39,7 tys. zł - dane za II półrocze tego roku).

Od dziś obowiązuje także rozporządzenie z 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. nr 194, poz. 1404) oraz rozporządzenie z 17 października tego roku w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (Dz.U. nr 194, poz. 1405). Pierwsze z nich umożliwia pracodawcom staranie się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy niepełnosprawnego zatrudnionego na co najmniej 36 miesięcy. Z kolei dzięki drugiemu pracodawcy od dziś mogą ubiegać się o refundację 60 proc. wynagrodzenia i składek na ZUS niepełnosprawnego pracownika. Refundacja przysługuje jednak tylko w pierwszym roku zatrudnienia. Aby uzyskać taką pomoc, pracodawcy będą musieli zawierać umowę ze starostą.

ŁUKASZ GUZA

lukasz.guza@infor.pl