Taką poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyjął dziś Sejm.

W myśl dotychczasowych przepisów, o zasiłek pogrzebowy można było się starać w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, po której ten zasiłek przysługiwał. Zasiłek przepadał, jeżeli w tym czasie nie udało się odnaleźć albo zidentyfikować zwłok.

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy, będzie się liczyła data wystawienia aktu zgonu przez lekarza lub zaświadczenia o tym, że dana osoba nie żyje, wystawianego przez prokuraturę lub policję. Dokumenty te mogą być wystawione znacznie później niż rok od śmierci, gdy już zostaną odnalezione lub zidentyfikowane zwłoki osoby, po której przysługuje zasiłek.

Wysokość zasiłku pogrzebowego za okres od 1 marca 2009 r. do 31 maja 2009 r. wynosi 6193,10 zł

Wysokość zasiłku pogrzebowego za okres od 1 marca 2009 r. do 31 maja 2009 r. wynosi 6193,10 zł. Wniosek o jego wypłatę należy złożyć w ZUS, dołączając: odpis zupełny aktu zgonu albo zaświadczenie z policji bądź prokuratury, oryginały rachunków potwierdzających poniesienie kosztów pogrzebu (lub kopie potwierdzone przez bank, w którym zostały złożone oryginały) oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą zmarłą.

Ustawa została skierowana do prezydenta. W życie ma wejść po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.