Zasiłek chorobowy jest wypłacany osobom między 16, a 64 rokiem życia, które z powodu choroby nie mogą wykonywać swoich obowiązków w pracy lub wykonywać podobnej pracy. Wysokość zasiłku zależy od podlegających opodatkowaniu zarobków pracownika, a w przypadku samozatrudnienia, od zarobków liczonych do emerytury zgodnie z tzw. ustawą YEL.

Kandydat do zasiłku może otrzymać świadczenie o minimalnej stawce, jeśli niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie przez 55 dni. Zasiłek chorobowy może być przyznany pracownikowi lub osobie na samozatrudnieniu, jeśli praca podjęta została co najmniej trzy miesiące przed początkiem niezdolności do pracy. Pracodawca, który w czasie tymczasowej niezdolności do pracy wypłaca wciąż pracownikowi wynagrodzenie, otrzymuje zasiłek. Jeżeli wartość świadczenia przekracza wartość stałego wynagrodzenia pracownika, różnica wypłacana jest pracownikowi.

Jak długo na świadczeniu

Aby beneficjent mógł otrzymać zasiłek chorobowy, musi odczekać dziesięć dni roboczych, licząc od pierwszego dnia niezdolności do wykonywania pracy. Ta zasada nie obowiązuje, jeśli powodem niezdolności do pracy jest choroba, która już wcześniej spowodowała taką niemożność i był z tego powodu wypłacany zasiłek przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Dla samozatrudnionych i podlegających ubezpieczeniu zgodnie z ustawą YEL okres oczekiwania na świadczenie wynosi cztery dni robocze. Potrzeby i prognoza w kwestii rehabilitacji muszą być oszacowane najpóźniej po wypłaceniu zasiłki za 60 dni. Jeśli rozpoczyna się rehabilitacja i beneficjent zaczyna pobierać zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy przestaje być wypłacany. Zasiłek chorobowy wypłacany jest za dni robocze i soboty. W sumie może to być maksymalnie 300 dni. Jeśli beneficjent wykorzystał już całkowicie ten limit, otrzymanie następnego zasiłku chorobowego będzie możliwe, gdy pozostanie zdolny do pracy co najmniej przez rok.

Jakie formalności

Wniosek o przyznanie zasiłku należy składać w instytucie ubezpieczeń społecznych (Kela), korzystając z formularza SV8e (dla pracodawcy jest to formularz Y17e), do którego należy dołączyć oświadczenie wystawione przez lekarza lub szpital, że pracownik nie jest zdolny do pracy.

Z wnioskiem o przyznanie zasiłku należy wystąpić w ciągu sześciu miesięcy od pojawienia się okoliczności kwalifikujących do pobierania świadczenia. Jeżeli beneficjent ubiega się o obliczenie składki świadczenia na podstawie zarobków z ostatnich sześciu miesięcy, powinien przedstawić ich potwierdzenie, jak również potwierdzenie związanych z pracą kosztów. Pracownik powinien też przedstawić uzyskane od pracodawcy potwierdzenie, że z jego regularnych pensji potrącany jest podatek.

Ile można otrzymać

Kwota zasiłku chorobowego obliczana jest na podstawie zarobków beneficjenta lub, w przypadku samozatrudnienia, jego dochodu. Jeśli te zarobki są poniżej wyznaczonego progu, a niezdolność do pracy trwa nieprzerwanie przez 55 dni, świadczenie wypłacane jest w minimalnej kwocie. Zasiłek chorobowy podlega opodatkowaniu.

Jeżeli natomiast dochód beneficjenta z ostatnich sześciu miesięcy pomnożony przez dwa, będzie wyższy co najmniej o 20 proc. od wyznaczonego progu, beneficjent może wnioskować o obliczanie wysokości świadczenia na podstawie wyższego, bardziej aktualnego dochodu. Wydatki związane z pracą i składki związane z ubezpieczeniem są potrącane od dochodu przed dokonaniem porównania.

Jeżeli beneficjent w ciągu czterech miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy pobierał zasiłek związany z brakiem pracy, dodatek szkoleniowy, stypendium na studia, zasiłek chorobowy przyznawany jest na podstawie dochodu wykazanego przy przyznawaniu poprzedniego świadczenia. Jeśli natomiast beneficjent otrzymał zasiłek rehabilitacyjny w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających rozpoczęcie wypłaty zasiłku chorobowego, to drugie świadczenie równe jest co najmniej temu pierwszemu. Zasiłku chorobowego nie otrzymają osoby odbywające obowiązkową służbę wojskową.

WAŻNE ADRESY

www.kela.fi