AGNIESZKA KONARSKA
ekspert ds. prawa pracy
PROBLEM CZYTELNIKA
Dotychczas zatrudnialiśmy 40 pracowników, ale przeprowadzamy zwolnienia grupowe. Kilku pracowników znalazło sobie nową pracę i zaproponowało rozwiązanie umów w trybie porozumienia stron. Czy ten tryb zwalnia nas z obowiązku wypłacenia im odprawy pieniężnej?
EKSPERT WYJAŚNIA
Przepisy regulujące wypłacanie odpraw pieniężnych stosuje się w przypadku rozwiązywania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn ich niedotyczących.
Odprawa pieniężna przysługuje pracownikowi niezależnie od tego, czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpi na podstawie wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, czy też porozumienia stron. W tym drugim przypadku nie ma znaczenia, która ze stron stosunku pracy wystąpi z inicjatywą zawarcia porozumienia. Jeśli więc pracownik zaproponuje swojemu pracodawcy rozwiązanie umowy w tym trybie i pracodawca wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy o pracę w ten sposób, to i tak trzeba będzie wypłacić mu odprawę pieniężną. Podobnie jest wtedy, gdy to pracodawca wystąpi z propozycją zakończenia zatrudnienia w ramach porozumienia stron.
NASZA REKOMENDACJA
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłacenia odpraw pieniężnych, które wiążą się ze zwolnieniami grupowymi z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
Podstawa prawna
■ Art. 8 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).
Not. MONIKA BURZYŃSKA
Agnieszka Konarska ekspert ds. prawa pracy / DGP