statystyki

Kto nie straci wcześniejszej emerytury - Kolejarze

autor: Bartosz Marczuk02.06.2008, 12:00; Aktualizacja: 02.06.2008, 16:41

Osoba, która do końca 2008 roku spełni warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury kolejowej, może wniosek o nią złożyć po tej dacie. Kolejarze, którzy do końca 2008 roku nie ukończą obniżonego wieku emerytalnego – 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn, mogą po ukończeniu tego wieku przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli 1 stycznia 1999 r. posiadali długi staż ubezpieczeniowy, w tym przynajmniej 15 lat pracy na kolei.

Reklama


Reklama


Warunki uzyskania emerytury w obniżonym wieku

Emeryturę kolejową w obniżonym wieku emerytalnym mogą otrzymać osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. oraz kobiety urodzone w latach 1949–1953. Mniej restrykcyjne warunki dotyczą kolejarzy urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. 

Kolejowa emerytura przysługuje pracownikowi kolejowemu urodzonemu przed 1 stycznia 1949 r., który spełnia łącznie następujące warunki: 

- osiągnął wiek emerytalny wynoszący 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
- udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny, w tym co najmniej 15 lat zatrudnienia na kolei, łącznie z okresami równorzędnymi i zalicza-nymi do okresów zatrudnienia na kolei. 

Możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury kolejowej mają również osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. Pracownicy kolejowi urodzeni w tzw. średniej grupie wiekowej mają prawo do wcześniejszej emerytury kolejowej na zasadach przewidzianych dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., jeśli warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia spełnią do końca 2008 roku. Konieczność spełnienia warunków do przyznania emerytury kolejowej co do wieku, stażu emerytalnego oraz stażu szczególnego przez osoby urodzone w latach 1949–1968 skutkuje tym, że w myśl obecnych regulacji możliwości uzyskania tego świadczenia nie mają mężczyźni z tej grupy wiekowej. Żaden z nich nie ukończy bowiem wymaganego wieku 60 lat do końca 2008 roku. Z emerytury mogą skorzystać zatem tylko kobiety urodzone w latach 1949–1953. 

Zasadą jest, że osoby urodzone po 1948 roku, chcące skorzystać z wcześniejszej emerytury kolejowej, nie mogą posiadać członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym. Jeśli jednak są członkami OFE i umowa o członkostwo w funduszu nie została dotychczas unieważniona, mogą uzyskać wcześniejszą emeryturę, jeśli złożą wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa. W wyniku nowelizacji przepisów, jaka miała miejsce we wrześniu 2005 r., warunkiem przyznania emerytury kolejowej nie jest już rozwiązanie stosunku pracy. 

Należy podkreślić, iż kolejarze, którzy do końca 2008 roku nie ukończą obniżonego wieku emerytalnego (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn), mogą po ukończeniu tego wieku przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli 1 stycznia 1999 r. posiadali: 

- 15 lat zatrudnienia na kolei liczonego łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczanymi do zatrudnienia na kolei,
- 20-letni w przypadku kobiet i 25-letni w przypadku mężczyzn okres składkowy i nieskładkowy.

Przykład: Emerytura kolejowa dla mężczyzny, który ukończy 60 lat w 2009 roku 

Marek P. (urodzony 15 marca 1949 r.) przepracował w PKP ponad 28 lat (nieprzerwanie w latach 1973–1997, a następnie od 2005 roku do chwili obecnej). Nie przystąpił do OFE. Chciałby przejść na wcześniejszą emeryturę kolejową w 2008 roku, ale nie będzie to możliwe, gdyż do 31 grudnia nie ukończy wymaganego wieku emerytalnego – 60 lat. Wiek ten ukończy w marcu 2009 r. Jeśli rozwiąże stosunek pracy, będzie mógł wtedy uzyskać wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej, gdyż wymagany staż pracy kolejowej (15 lat), jak również ogólnie wymagany dla mężczyzn staż składkowy i nieskładkowy (25 lat) udowodnił już  1 stycznia 1999 r.

Z emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej będą mogli skorzystać m.in. mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy niższy wiek emerytalny (60 lat) ukończą w 2009 roku lub później, jeśli warunek dotyczący stażu ubezpieczeniowego oraz pracy kolejowej spełniali już 1 stycznia 1999 r. Przejście na emeryturę na omawianych zasadach dotyczy również kobiet urodzonych po 1953 roku, które obniżony do 55 lat wiek emerytalny ukończą po 31 grudnia 2008 r. 

Emerytura na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego. Ponadto w przypadku emerytury nabywanej na tej podstawie prawnej konieczne jest także rozwiązanie stosunku pracy, gdy wnioskodawcą jest pracownik. Szczegółowo o emeryturze na podstawie art. 184 piszemy na stronach 26–28.

Podstawa prawna
-  Art. 40, 50, 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.). 

Staż pracy w szczególnym charakterze

Z emerytury kolejowej może skorzystać pracownik, który udowodnił co najmniej 15 lat zatrudnienia na kolei, łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczanymi do okresów zatrudnienia na kolei. 

Używając określenia – emerytura kolejowa przysługuje pracownikom kolejowym, ustawodawca ograniczył krąg osób, które mogą ubiegać się o to świadczenie do pozostających w stosunku pracy w kolejowych jednostkach organizacyjnych, tj. w: 

- jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, z wyłączeniem biur projektów kolejowych,
- innych jednostkach (komórkach) organizacyjnych, których pracownicy byli objęci dotychczasowymi przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin,
- podmiotach wydzielonych z przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe w okresie od 1 września 1999 r. do dnia wpisu spółki Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna do rejestru handlowego,
- spółce Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna od dnia jej wpisu do rejestru handlowego oraz w innych podmiotach wydzielonych z tej spółki na podstawie ustawy z 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz.U. nr 84, poz. 948 z późn. zm.).

PRZYKŁAD: OKRESY ZALICZANE DO pracy NA KOLEI

Maria B. była zatrudniona w Służbie Więziennej przez pięć lat. Po zwolnieniu pracowała w pełnym wymiarze czasu pracy przez dziewięć lat w PKP. W ostatnim okresie przed rozwiązaniem stosunku pracy zachorowała i pobierała świadczenia chorobowe. Po ustaniu zatrudnienia nadal była niezdolna do pracy. Przez kolejne trzy lata pobierała najpierw zasiłek chorobowy, a następnie rentę chorobową. Przy ustalaniu uprawnień do emerytury kolejowej ZUS zaliczy jej zarówno dziewięcioletni okres zatrudnienia na kolei, trzy lata pobierania zasiłku i renty (okresy równorzędne z okresami zatrudnienia na kolei w myśl art. 44 pkt 1 i 2 ustawy emerytalnej), jak i  pięcioletni okres służby (okres zaliczany do zatrudnienia na kolei w myśl art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy emerytalnej).

PRZYKŁAD: PRZELICZENIE ROKU PRACY

Marek L. pracował jako konduktor pociągu przez 14 lat i 2 miesiące. Przy ustalaniu prawa do emerytury kolejowej ZUS obliczy mu staż pracy kolejowej w następujący sposób: 14 lat x 14 miesięcy + 2 miesiące = 198 miesięcy, tj. 16 lat i 6 miesięcy.

Należy podkreślić, że prawo do kolejowej emerytury przysługuje także pracownikom tych przedsiębiorstw, które wydzielone zostały ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, np. pracownikom Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, i które następnie przestały być jednostkami organizacyjnymi resortu komunikacji, jeżeli pracownicy ci legitymowali się co najmniej 15-letnim okresem zatrudnienia na kolei, łącznie z okresem równorzędnym zatrudnienia (nie dłuższym niż pięć lat) w resorcie komunikacji w innej jednostce organizacyjnej niż kolejowa, ale za zgodą tej ostatniej jednostki. Warunek 15-letniego stażu musi być spełniony do dnia, w którym przedsiębiorstwo państwowe przestało być organizacyjnie podporządkowane resortowi komunikacji, albo do dnia przekształcenia – jeżeli przedsiębiorstwo państwowe przekształciło się w spółkę. 

Okresami zatrudnienia na kolei są okresy pozostawania w stosunku pracy w wymienionych wyżej kolejowych jednostkach organizacyjnych, w czasie których pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego (chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy). 

Należy podkreślić, że niektóre okresy zatrudnienia na kolei liczone są korzystniej od pozostałych. Chodzi o pracę na parowym, spalinowym lub elektrycznym pojeździe trakcyjnym, w drużynach konduktorskich oraz na stanowiskach manewrowych lub ustawiaczy, gdzie każdy pełny rok takiej pracy traktowany jest przez ZUS jako 14 miesięcy zatrudnienia na kolei. 

Do okresu zatrudnienia na kolei ZUS zalicza również okresy równorzędne z okresami zatrudnienia na kolei oraz okresy zaliczane do okresów zatrudnienia na kolei. Wymieniamy je w ramce obok. 

Podstawa prawna
- Art. 40–45 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.). 

Termin złożenia wniosku o emeryturę

Obowiązek spełnienia przez osoby urodzone po 1948 roku warunków wymaganych do przyznania emerytury kolejowej do końca 2008 roku nie oznacza, że również do 31 grudnia tego roku muszą one złożyć wniosek o to świadczenie. Wniosek ten może być również złożony po tej dacie. 

Dyskusyjną kwestią pozostaje to, czy wniosek o przyznanie emerytury kolejowej, tak jak ma to miejsce w przypadku tzw. emerytury pracowniczej, należy złożyć przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego (wynoszącego w przypadku kobiet 60 lat). W odróżnieniu od regulacji dotyczących wcześniejszej emerytury pracowniczej obowiązujące przepisy nie precyzują, czy wcześniejsza emerytura kolejowa przysługuje tylko tym osobom, które nie ukończyły tego wieku. ZUS nie wydał dotychczas w tej sprawie jednoznacznej wykładni, choć z uzyskanych przez GP informacji wynika, iż istnieje duże prawdopodobieństwo przyjęcia takiej zasady jak w przypadku emerytury pracowniczej, zgodnie z którą wniosek o świadczenie należy złożyć przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. W takiej sytuacji przykładowo kobieta urodzona 31 grudnia 1949 r., która powszechny wiek emerytalny 60 lat ukończy 31 grudnia 2009 r., wniosek o emeryturę kolejową będzie musiała złożyć najpóźniej 30 grudnia 2009 r. Jeśli interpretacja ta zostanie ostatecznie przyjęta, osoby, które ukończą powszechny wiek emerytalny, nie będą mogły ubiegać się o wcześniejszą emeryturę kolejową. Kiedy ZUS zajmie w tej sprawie oficjalne stanowisko, poinformujemy o tym na łamach GP.

PRZYKŁAD: Złożenie wniosku o emeryturę w czasie prowadzenia własnej firmy 

Marian G. urodzony 12 października 1948 r. odszedł z pracy na kolei w 1999 roku po przepracowaniu 18 lat. Od 2000 roku prowadzi własną firmę, podlegając z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Obecnie jest w stanie udowodnić łącznie 26 lat składkowych i nieskładkowych. W październiku 2008 r. Marian G. ukończy 60 lat. Ponieważ spełni wówczas ostatni z warunków wymaganych do uzyskania emerytury kolejowej, po złożeniu odpowiedniego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją, ZUS przyzna mu to świadczenie.

Z przepisów wynika, że emerytura kolejowa przysługuje pracownikowi kolejowemu. Zgodnie z interpretacją przyjętą przez ZUS nie oznacza to jednak, że warunkiem wymaganym do jej przyznania jest pozostawanie w ubezpieczeniu społecznym albo podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu zatrudnienia na kolei ostatnio lub bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę. Co więcej, świadczenie to przysługuje również tym kolejarzom, którzy ostatnio przed wystąpieniem o emeryturę kolejową w ogóle nie byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, prowadzili działalność – mieli własną firmę – albo też nie pracowali zarobkowo, np. korzystali z renty. 

Podstawa prawna
- Art. 40, 50, art. 116 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • ZROZPATRZONY(2008-08-21 19:45) Odpowiedz 10

  ludzie o co tu chodzi? POLSKA TO CZYSTE WARJACTWO OD KIEDY PATRZY SIĘ NA WIEK? A NIE NA LATA PRACY MAM 38 LAT PRACY JAKO MASZYNISTA PKP PRZEJECHAŁEM MILIONY KILOMETRÓW MAM 53 LATA DO 60- CIU BĘDĘ MIAŁ45 LAT PRACY PLUS 5 LAT ZA PRACE SWIATKI PIATKI I NIEDZIELE W 2015 ROKU JAK BÓG POZWOLI BĘDE MIAŁ RAZEM 50- SIĄT LAT PRACY!!! TO CZYSTE SZLENSTWO PRZECIEŻ MUSI KTOŚ WYTŁUMACZYC TYM GUPOLOM ZE TO JEST CHORE NIELOGICZNE I CWANIACKO-KRYMINALNE

 • 25 lat w pekapie(2008-09-25 21:37) Odpowiedz 10

  kolej płaci regularnie składki pani zbulwersowana i nie doinformowana...he he .

 • Umba,umba kolejorz(2009-08-11 09:32) Odpowiedz 00

  Ludzie oto Polska wlasnie.

 • kolejarz(2012-05-05 15:13) Odpowiedz 00

  pracuję na pkp od 01.09.1971roku do chwili obecnej.mój rocznik to 1956.kiedy będę mógł przejść na emeryturę?

 • Zbychu drezyniorz(2011-07-22 19:42) Odpowiedz 00

  No to nas wydymali. Odebrali mi prawo do 13 tej pensji, nie dali podwyżek przez wiele lat. Teraz w 2011 kiedy przyszło mi iść na emeryturę ZUS odmawia mi dodatkowych 2 m-cy za każdy przepracowany rok na pojeździe trakcyjnym.
  O złodziejska III RP z kolejarza zrobiłaś dziada, który będzie żebrał na utrzymanie rodziny

 • basia(2010-06-01 21:37) Odpowiedz 00

  boje sie ze gdy komorowski dojdzie do wladzy to nie pojde na zasluzona emeryture mam 35 latpracy na PKP w warunkach szczegolnych jestem duzurna ruchu

 • Eustachy(2010-01-10 14:20) Odpowiedz 00

  Stare, nieaktualne wymagania i wyświechtane przykłady. Taki enernet pełen śmieci, poco komu!?

 • basi(2009-12-19 22:25) Odpowiedz 00

  co to znaczy okresy zaliczane do pracy na pkp

 • 60-tka Leszek(2013-01-21 09:11) Odpowiedz 00

  A jak to by wyglądało u mnie? Staż pracy ponad 39 lat, prawie 40, po przepracowaniu na kolei 14,5 roku zawał i przejście na rentę. Czyli renta kolejowa. Już ukończyłem 60 lat. Więc w ramach rekompensaty ZUS dokopie mi jeszcze 6 lat i 9 miesięcy, czy będzie jakieś inne wyjście oprrucz
  1m + 2m i + 2m w głąb piachu?

 • leeonek(2013-07-21 19:41) Odpowiedz 00

  to jest baaaardzo chory kraj takie sprawy jak emerytury powinne być proste i czytelne lata pracy powinne być najwarzniejsze czy to szkodliwe warunki czy nie to już powinno zależeć od wysokości emerytury a ci co chcą pracować dalej to niech sobie szukają dodatkowej pracy np. męszczyzna 40 lat pracy na emeryturę a jeżeli mu mało to niech idzie szukać żeby dorobić a nie zajmuje przez kolejnych kilka lat etat dla młodszego który nie będzie czekał tylko wyjedzie z naszej kochanej Polski bo on też chce żyć

 • zenek(2008-10-03 09:04) Odpowiedz 00

  pracuje na kolei urodzilem sie w 1950roku kiedy pujde na emeryture praca w warunkach szkodliwych pracuje 44lata

 • ganz61(2008-10-03 18:34) Odpowiedz 00

  Mam 54 lata jestem maszynistą35 lat jazdyto jak dociągne do 60tki nie bedziecie sie bali wsiasc do pociagu widzac grzyba za sterami lokomotywy?

 • Stan(2008-10-23 10:25) Odpowiedz 00

  W listopadzie 2009 kończę 60 lat.Na kolei pracuję od sierpnia 1966 roku nieprzerwalnie do obecnej chwili.Przed 31 grudnia 1999 roku miałem przepracowanych 32 lata,25 letnie okresy składkowe 15 letni okres pracy w warunkach szczególnych,nie przystąpiłem do otwartego Funduszu Emerytalnego czy w tym przypadku będę mógł ubiegać się o emeryturę kolejową ale jestem całkowicie zdrowy i w pełni sił do pracy.

 • Masz poj. trak.(2008-11-05 19:20) Odpowiedz 00

  Urodziłem się w 1958 r.Po ukończeniu Tech.Kolej.M.K.w 1978r. podjąłem pracę jako maszynista poj.trak. W tym roku 30 lat pracy .Pytam -czy przysługuje mi emerytura pomostowa czy może mam szansę na emeryturę wcześniejszą?/Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym 3 lata + przelicznik 14 miesięcy za rok pracy w warunkach szczególnych?/

 • kolejarka z przewozów regionalnych(2008-12-19 15:34) Odpowiedz 00

  Mam w lutym 52 lata przepracowałam na PKP w bardzo trudnych warunkach 33 lata tz. w turnusie nie wiedziałam przez ten cały okres co to święta niedziele pracowałam po urodzeniu dzieci po 24godziny bo był ciągły brak ludzi i rąk za tak marne grosze ja to robiłam będąc w ciąży przez 9 miesięcy chodziłam po torach z brzuchem i nikt wówczas się nie przejmował.Teraz jestem po chorobie nowotworowej, miałam 3 lata renty teraz nie mam pieniędzy, aby zapłacic i zostaje bez niczego co mam zrobic dostaje kapitał początkowy w kwocie 300000tysięcy i co mi z tego.Mam 52 lata i nawet nie jest mnie stac na wykupienie kwatery na cmentarzu, prominenci PO na czele z posłanką Elżbietą Pierzchałą wielką dyrektorką przewozów regionalnych bawcie się za tych co opluli cię i tego swojego poplecznika co używał seksualnie na lewo i prawo twego godnego zastępce związkowca "Solidarności" uchowały się tylko te suki co latały po dworcowej w Katowicach wszystko za tyłek wsadziłaś tych co ci dupę lizały Marzena itp.ś.

 • pekapistka(2008-12-19 00:08) Odpowiedz 00

  Art.jest z czerwca,a jak to będzie wyglądać po wejściu w życie nowej ustawy?Tego to chyba nie wiedzą najstarsi górale.

 • Jane(2014-10-04 09:27) Odpowiedz 00

  Mam 55 lat. W 2014 w kwietniu po 37 latach pracy na PKP jako dyżurny ruchu przeszłam na emeryturę. Pracowałam niedziele i święta, noce - warunki szkodliwe. Szanowny ZUS naliczył mi 1750 zł emerytury. To jest chore!!! Po tylu latach pracy, tylu poświęceń, stresu związanego z pracą i takie marne grosze.

 • zbulwersowana(2008-09-22 20:33) Odpowiedz 00

  Zaraz,zaraz ,przecież kolej nigdy nie odprowadzała składek do ZUS-a przywileje to się chce.Trzeba było przewidzieć ten wariant.Inne branże sumiennie odprowadzały ,a prawa do wcześniejszych nie mają!

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane