Jeszcze rok temu Polski wskaźnik bezrobocia, liczony metodą unijną wynosił 10,1 proc.

W strefie euro bezrobocie ukształtowało się we kwietniu na poziomie 7,1%, podobnie jak w marcu i w porównaniu do 7,5% rok wcześniej.

Najniższy poziom wyrównanej sezonowo stopy bezrobocia odnotowały Dania(2,7%) i Holandia (2,8%) a najwyższy Słowacja (10,0%) i Hiszpania (9,6). Polska odnotowała największy spadek tego wskaźnika.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła w marcu 2008 roku 11,1% wobec 11,5% w lutym i w porównaniu do 14,3% rok wcześniej. (ISB)