Osoby bezrobotne można spotkać w co piątym gospodarstwie domowym (21 proc.), a więc znacznie rzadziej niż przed rokiem (32 proc.) - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Jak podkreśla CBOS w komentarzu do badania, bezrobocie (rozumiane jako brak zatrudnienia powiązany z poszukiwaniem pracy i gotowością szybkiego jej podjęcia) stopniowo malało w latach 2005-2007, lecz dopiero ostatni rok przyniósł jego znaczący spadek.

Deklaracje uzyskane w kwietniowym sondażu wskazują, że ponad jedna trzecia rodzin respondentów (36 proc.) została dotknięta bezrobociem w ostatnich pięciu latach (w porównaniu z badaniami z poprzedniego roku spadek o 10 punktów procentowych).

Czy byłeś kiedyś bezrobotny ?

CBOS zadał też respondentom pytanie o to, czy są lub kiedykolwiek byli bezrobotni, nie precyzując, kogo uznaje się za bezrobotnego.

Odpowiadając na tak postawione pytanie ankietowani w większości (66 proc., od marca 2007 wzrost o 5 pkt) deklarują, że nie są i nigdy nie byli bezrobotni. Co czwarty (25 proc.) twierdzi, że wprawdzie teraz ma pracę, lecz w przeszłości był bezrobotny (19 proc. przez krótki czas, a 6 proc. - przez dłuższy). Za bezrobotnego uznaje siebie obecnie co jedenasty respondent (9 proc., w porównaniu do poprzedniego roku spadek o 6 punktów).

Osoby, które zaliczają się do grona bezrobotnych, CBOS zapytał również czy są zarejestrowani w urzędzie pracy oraz czy poszukują zatrudnienia i są gotowi podjąć je w najbliższym czasie. Na tej podstawie wyodrębniono wśród ogółu ankietowanych (w wieku od 18 lat wzwyż) trzy kategorie bezrobotnych.

Ilu, tak naprawdę, jest bezrobotnych ?

Pierwszą stanowią badani, którzy tylko deklarują, że obecnie są bezrobotni (9 proc.), drugą tworzą ankietowani deklarujący, że są bezrobotni i zarejestrowani w urzędzie pracy (6 proc.). Najmniej liczna jest trzecia kategoria - zaledwie czterech respondentów na stu (4 proc.) to ludzie, którzy uznają się za bezrobotnych, i jednocześnie są zarejestrowani w urzędzie pracy oraz poszukują zatrudnienia i są gotowi podjąć je w najbliższym czasie.

"Mimo tak zróżnicowanej diagnozy poziomu bezrobocia, wszystkie omawiane wskaźniki ukazują znaczny jego spadek w ostatnich dwóch latach" - ocenia CBOS.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" zrealizowano w dniach 11 - 14 kwietnia 2008 r., na reprezentatywnej próbie losowej (1101) dorosłych mieszkańców Polski.