Po dwóch latach przerwy minister pracy i polityki społecznej będzie nadzorować ZUS. Obecnie robi to Kancelaria Premiera.
Decyzje dotyczące zasad funkcjonowania ZUS nie będą już zapadać w Kancelarii Premiera, ale w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Tak wynika z przygotowanego przez resort pracy projektu nowelizacji ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Resort pracy twierdzi, że powrót do rozwiązań, które obowiązywały dwa lata temu, przyspieszy prace nad zakończeniem reformy emerytalnej. Nowe rozwiązania pozwolą m.in. na uniknięcie wątpliwości i sporów kompetencyjnych, jakie pojawiają się obecnie między MPiPS a Kancelarią Premiera.
Projekt nowelizacji zakłada też, że prezes ZUS będzie organem wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w stosunku do terenowych jednostek organizacyjnych. Ta zmiana ma uprościć postępowanie i przyczynić się do zmniejszenia liczby sporów sądowych i związanych z tym kosztów procesowych.
Prezes ZUS będzie powoływany w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Zmiana ta jest konsekwencją uchylenia ustawy o Państwowym zasobie kadrowym.