W niektórych sektorach gospodarki, a zwłaszcza w szeroko rozumianych usługach, podstawę naliczania wynagrodzenia stanowi często tzw. system wynagradzania prowizyjnego, czyli uzależnienie wysokości osiąganego przez pracownika wynagrodzenia od wyników jego pracy, osiągnięcia wyznaczonych celów czy też spełnienia innych kryteriów pracodawcy.

Istotne jest, iż wysokość wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy jest stałe, czy mieszane (częściowo prowizyjne), czy też wyłącznie prowizyjne, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, czyli od 1 stycznia 2009 r. - 1276 zł.

Zgodnie z art. 29 par. 1 pkt 3 kodeksu pracy obligatoryjnym elementem umowy o pracę jest bowiem określenie wynagrodzenia za pracę, odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia.

Zmiana sposobu wynagrodzenia na składające się z części stałej oraz części prowizyjnej wymaga wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 k.p., albo też, gdy pracownik wyraża zgodę na proponowaną zmianę, odpowiedniego aneksowania umowy o pracę w części dotyczącej ustalania wynagrodzenia.

Zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego wymaga tylko istotna zmiana warunków pracy i płacy ustalonych w umowie, a zmiany wynagrodzenia pracownika uważane są zawsze za istotne.

Zgodnie z art. 42 par. 2 k.p. wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

Z kolei w myśl par. 3 powołanego wyżej artykułu, gdy pracownik nie zgodzi się na zaproponowaną zmianę w systemie wynagradzania, umowa o pracę zostaje rozwiązana wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

1276 zł aktualnie wynosi minimalna płaca