Po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego pracodawca będzie musiał dopuścić rodzica do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie będzie to możliwe, powinien zapewnić mu stanowisko równorzędne z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub inne, odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym i za wynagrodzeniem, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Tak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Rodzice korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego otrzymają też lepszą ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy. Jeśli pracodawca zwolni ich bezprawnie, sąd będzie musiał przywrócić ich do pracy (z wyjątkiem sytuacji gdy firma jest likwidowana lub ogłoszono jej upadłość). Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów mógłby zasądzić im odszkodowanie, jeśli uznałby, że przywrócenie do pracy jest niecelowe.

Taką samą ochronę przed bezprawnym zwolnieniem otrzymają także rodzice adopcyjni korzystający z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (lub z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego). Jeśli sąd przywróci ich do pracy, firma będzie musiała zapłacić im wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy. W czasie korzystania ze wspomnianych urlopów pracodawcy będą mogli wypowiedzieć im umowę o pracę tylko w przypadku likwidacji lub upadłości firmy. O takie rozszerzenie ochrony stosunku pracy rodziców adopcyjnych zabiegał rzecznik praw dziecka i rzecznik praw obywatelskich. Dzięki tej zmianie uzyskają oni takie same przywileje jak rodzice biologiczni.

Nowela zakłada też, że pracodawca będzie musiał udzielić pracownikom przysposabiającym dzieci urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (jeżeli złożą wniosek w tej sprawie).