statystyki

Jak złożyć wniosek o świadczenie do ZUS

autor: Bartosz Marczuk07.05.2008, 03:00

ZUS przygotował specjalny formularz, na którym można złożyć wniosek o emeryturę. Można przy tym skorzystać z pomocy pracodawcy lub ZUS.

Reklama


Reklama


Przyszły emeryt sam musi podjąć działania, aby ZUS przyznał mu emeryturę. Za wniosek w tej sprawie ZUS uznaje zgłoszone na piśmie lub ustnie do protokołu żądanie przyznania świadczenia. Wniosek taki powinien zawierać imię i nazwisko zainteresowanego, datę jego urodzenia, miejsce zamieszkania, wskazanie rodzaju świadczenia, o które się ubiega, i podpis.

Jak wypełnić wniosek

W celu ułatwienia ubiegania się o świadczenia ZUS opracował formularz wniosku - ZUS Rp-1 - wniosek o emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy. Można go uzyskać w placówkach ZUS lub u pracodawcy. Jest też dostępny na stronie www. zus. pl.

Wniosek o emeryturę powinien być wypełniony drukowanymi literami. Składa się on z kilku części. Pierwsze wiersze wniosku dotyczą danych płatnika składek (pracodawcy). Pracodawcy są bowiem zobowiązani do przygotowania wniosku o emeryturę i przedłożenia go za zgodą pracownika do ZUS nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę. Kompletowanie wniosku przez pracodawcę nie jest jednak bezwzględnym wymogiem. Z wnioskiem o świadczenie występuje sam zainteresowany i to on może go złożyć bezpośrednio do ZUS, czyli bez pośrednictwa pracodawcy.

Dane identyfikacyjne trzeba wpisać do wniosku zgodnie z wpisem w dowodzie osobistym. Jeżeli ubezpieczony nie posiada dowodu, wpisuje dane z karty stałego pobytu lub z paszportu. We wniosku znajduje się też rubryka dotycząca kodu zawodu. Gdy wniosek wypełniany jest bez pośrednictwa zakładu pracy, wystarczy podanie zwięzłej nazwy wykonywanego zawodu.

W części dotyczącej danych adresowych istotne jest podanie miejsca zameldowania. Informacja o miejscu zameldowania jest ważna, bo decyzje w sprawach świadczeń wydają i świadczenia te wypłacają organy rentowe znajdujące się na terenie miejsca zameldowania.

Najwięcej problemów może stwarzać wypełnienie tej części wniosku, która dotyczy przyjęcia do ustalenia podstawy wymiaru zarobków z określonego okresu. Jeśli wnioskodawca nie jest w stanie sprecyzować, jakiego okresu (z jakich lat - 20 dowolnych czy 10 kolejnych) mają być przyjęte wynagrodzenia do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia, możliwe jest dopisanie we wniosku prośby o wybranie najkorzystniejszego wariantu przez ZUS.

Ważne są też informacje podawane w oświadczeniu wnioskodawcy. Informacja o ustaniu zatrudnienia (w przypadku pracownika) ma istotne znaczenie przy podejmowaniu przez ZUS decyzji dotyczącej wypłaty przyznanej emerytury. Prawo do niej ulega zawieszeniu, niezależnie od wysokości osiąganego przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego, bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał ją bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. Jeśli więc przyszły emeryt wciąż pracuje w tej samej firmie, w której był zatrudniony w momencie składania wniosku, ZUS wprawdzie przyzna mu emeryturę, ale nie podejmie jej wypłaty. Rozpocznie jej wypłacanie od miesiąca, w którym udokumentowane zostanie rozwiązanie stosunku pracy. Przepis ten dotyczy wszystkich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, bez względu na to, czy ubiegają się o przyznanie emerytury tzw. wcześniejszej czy też po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Po wypełnieniu wniosku konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu. Bez tego wypełniony formularz nie jest wnioskiem.

Liczy się data złożenia wniosku

Dla ustalenia prawa do wypłaty świadczenia liczy się data zgłoszenia wniosku. Za taką datę przyjmuje się datę złożenia go na piśmie w ZUS lub datę ustnego zgłoszenia do protokołu, a także datę sporządzenia wniosku przez zakład pracy, zakład karny lub areszt śledczy uprawniony do przyjmowania wniosku o emeryturę, a w razie przesłania wniosku za pośrednictwem poczty datę nadania wniosku w polskim urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym. Za datę zgłoszenia wniosku uważa się też datę złożenia (wysłania) wniosku w innym organie niż wymienione wyżej, jeżeli do właściwości tych organów należą sprawy świadczeń emerytalno-rentowych, a także datę złożenia go w polskim urzędzie konsularnym.

Policzone załączniki

Do wniosku trzeba dołączyć określone dokumenty. Wszystkie powinny być policzone, a ich liczba wpisana w odpowiedniej rubryce.

Oprócz wypełnienia formularza wniosku konieczne jest też wypełnienie formularza ZUS Rp-6, w którym oprócz danych personalnych należy zamieścić informacje o przebytych okresach składkowych i nieskładkowych oraz informacje o dokumentach, jakie przedkładane są na potwierdzenie tych okresów.

W pierwszej kolumnie druku trzeba podawać dokładne daty, a więc dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia danego okresu.

W drugiej kolumnie trzeba wpisać, jaki to był okres. Jeżeli był to na przykład okres zatrudnienia, to trzeba podać nazwę zakładu pracy, a jeżeli był to okres opieki nad dzieckiem, trzeba wpisać - opieka nad dzieckiem.

Ważne!

Postępowanie w sprawie świadczenia może być wszczęte nie tylko na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek może być zgłoszony przez jej pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna, która nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych i działa na podstawie pełnomocnictwa. Może to być członek najbliższej rodziny, opiekun społeczny, przedstawiciel zakładu pracy. Wszyscy muszą jednak działać za zgodą zainteresowanego. Pełnomocnictwo lub zgoda powinny być udzielone przez zainteresowanego na piśmie.

Trzecia kolumna dotyczy osób ubiegających się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Podaje się tam rodzaj wykonywanej pracy i prowadzonej działalności.

Czwarta kolumna służy, aby podać informacje, jaki dokument jest przedkładany na potwierdzenie danego okresu. Dowody z dokumentów dotyczących zatrudnienia powinny być dołączone do wniosku w oryginale. Za oryginał uważa się też poświadczone notarialnie odpisy, wypisy i kserokopie. W oryginale muszą być również złożone zeznania świadków. Dokumenty z przebiegu zatrudnienia podlegają, na wniosek zainteresowanego, zwrotowi, jeżeli stanowią dla niego wartość pamiątkową, po uprzednim złożeniu kopii, potwierdzonej przez ZUS. Nie podlegają zwrotowi dokumenty dotyczące zarobków. Wskazane jest chronologiczne wpisywanie następujących po sobie okresów. Pod wypełnionym drukiem trzeba złożyć podpis.

Decyzja w ciągu 30 dni

ZUS wydaje decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości po raz pierwszy, w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Jeżeli prawo do świadczeń zostało udowodnione, ale zainteresowany nie przedłożył dowodów niezbędnych do ustalenia wysokości świadczeń, ZUS przyznaje zainteresowanemu świadczenia w kwocie zaliczkowej zbliżonej do kwoty przewidywanych świadczeń.

Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do świadczenia oraz jego wysokość i został rozwiązany stosunek pracy, ZUS dokonuje wypłaty świadczenia niezwłocznie po wydaniu decyzji.

Jeżeli na podstawie przedstawionych środków dowodowych nie jest możliwe ustalenie prawa lub wysokości świadczenia, za datę wyjaśnienia ostatniej okoliczności uważa się datę końcową dodatkowego terminu do przedstawienia niezbędnych dowodów, wyznaczonego przez ZUS albo datę przedstawienia tych dowodów.

Wniosek o emeryturę lub rentę może być wycofany, jednak nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.

Gdzie się odwołać

Od decyzji ZUS przysługują tzw. środki odwoławcze. Ubezpieczony, który nie zgadza się z wydaną decyzją, ma prawo wnieść odwołanie. Musi być wniesione w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji, do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem ZUS. Informacja o tym jest zamieszczona w każdej decyzji organu rentowego.

Więcej: www.zus.pl/default.asp?p=4&id=812 - wyjaśnienia ZUS poświęcone postępowaniu w sprawie przyznania świadczenia

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • Olek(2008-05-08 13:55) Odpowiedz 10

  Leszku, jestem w podobnej sytuacji. Już złożyłem papiery do ZUS-u: 1. Druk Rp-1 2. Druk Rp-6 (zamiast wypełnienia, wystarczyło napisać, że dokumenty znajdują się w ZUS-ie) 3. Druk Rp-13 dot. ubezpieczenia rodziny (dla dzieci-trzeba wziąć ze sobą metrykę urodzenia i ew. pismo z uczelni, że się uczy). Do tego na miejscu podsuną Ci pisemko, żeby wydać zaświadczenie o ubezpieczeniu.Dodatkowo od siebie napisałem pismo z prośbą o przyznanie świadczenia emerytalnego, w którym napisałem od kiedy jestem na świadczeniu i że w tym czasie nie miałem żadnych innych dochodów. Wygłądało na to , że tyle wystarczyło.

 • krystyna(2012-06-15 15:34) Odpowiedz 18

  właśnie wypełniam wniosek o emeryturę/60 lat/,mam obliczony kapitał początkowy,czy w kwestionariuszu do emerytury mam podać ponownie miejsca pracy ,które dołączyłam do kapitału początkowego,czy tylko nowe dokumanty

 • ZOFIA(2012-10-05 15:53) Odpowiedz 00

  DO ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO ZUS CO KILKA DNI ŻĄDAŁ
  JAKIEGOŚ ZAŚWIADCZENIA CORAZ TO NOWEGO JAKBY NIE MÓGŁ OD RAZU WSZYSTKIEGO ZAŻĄDAĆ , JUŻ DOBIEGA DRUGI MIĘSIĄC A
  DECYZJI NIE MA . MAM PYTANIE CZY ZUS W NIESKOŃCZONOŚĆ MOŻE ŻĄDAĆ NOWYCH DOKUMENTÓW ZAŚWIADCZEŃ.

 • STELLA(2014-01-18 16:06) Odpowiedz 00

  STELLA
  URODZONA JESTEM W 1948.PRACOWALAM W POLSCE Z MALYMI PRZERWAMI OD 1967 DO 1978, CZYLIOKOLO 11 LTWSZYSTKIE FIRMY SA
  ZLIKWIDOWANE,NIE MAM ZADNYCH DOKUMENTOW, JESTEM ZA GRANICA
  OD 1978 AZ DO DZISIAJ, CZYLI35 LT I CALY CZAS PRACUJE, MAM DOWODY.,I POBIERAM EMERYTURE ZA GRANICA, CZY MOGE DOSTAC EMERYTURE Z POLSKI ZA TE OKOLO 10 LAT, BEZ OBUSTRONNYCH POTRACEN, DZIEKI, CZEKAM NA ODPOWIEDZ POZDRAWIAM

 • wiepap(2008-05-07 07:38) Odpowiedz 00

  Bardzo ważna informacja dla ubiegających się o emeryturę 60/35 , ale przybyło trochę buchalterii.
  Myślę , że wystarczająco jasno zostało to przekazane - i do realizacji !

 • Olek(2008-05-08 13:58) Odpowiedz 00

  W poz. 1-to jest druk Rp-1 a nie Rp-12.

 • nib(2008-11-10 11:37) Odpowiedz 00

  nic

 • Leszek z Legnicy(2008-06-11 12:30) Odpowiedz 00

  Dzisiaj dostałem decyzję o przyznaniu mi emerytury,w liscie była legitymacja emeryta,wszystko OK.

 • sawwa 1948(2008-06-03 17:23) Odpowiedz 00

  Leszku z Legnicy.Widzisz jakie to proste nie warto słuchać nawiedzonych i niekompetentnych podpowiadaczy!?
  Ja zostałem załatwiony tak samo sprawnie ,miło,i bez zbędnych formalności
  Już mam decyzję /pozytywną/
  Jeśli się wie co się chce i co można otrzymać to ZUS jest zupełnie normaln

 • wiesek1 - 1948(2008-05-09 22:28) Odpowiedz 00

  oczywiście - "fachwcy" z zus nadal eksponują niezaktualizowaną wykładnię prawa dot. możliwości uzyskania emerytury przez mężczyzn urodzonych przed 1 stycznia 1949. ZUSIE obudź się, i zaktualizuj swoją stronę "świadczenia". Szczyt lenistwa.

 • Leszek z Legnicy(2008-05-09 15:59) Odpowiedz 00

  Wszystko załatwiłem dzisiaj rano, nie były potrzebne żadne świadectwa,bylo bardzo sprawnie i miło,co nie dopisałem na druku pani w ZUS-ie była bardzo uprzejma i podpowiedziała gdzie co wpisać---OK.

 • Olek(2008-05-08 21:46) Odpowiedz 00

  Jak się zorientowałem, to druk Rp-13 składasz tylko wtedy, gdy chcesz, aby dzieci były ubezpieczone przez przypisanie ich konkretnej osobie. Jeżeli są już dorosłe, to muszą się w tym wypadku uczyć i trzeba dostarczyć potwierdzenie z uczelni. Pokazanie legitymacji studenckiej nie wystarcza. Z Twojego komentarza nr 5 wnioskuję, że dzieci są przypisane małżonce i już są ubezpieczone- chyba korzystają z NFZ-tu?
  Leszku, ja opisałem Ci tylko to, z czym spotkałem się w swoim oddziale ZUS. Gdzie indziej może być nieco inaczej, ale w ogólnym zarysie już chyba wiesz. W najgorszym wypadku staniesz dwa razy w kolejce- mamy jednak teraz więcej czasu. Pozdrawiam.

 • Leszek z Legnicy(2008-05-08 18:54) Odpowiedz 00

  Piszesz Olku że trzeba wziąć ze sobą metryki urodzenia dzieci z tym bedzie kłopot,moje dzieci juz są dorosłe ale jeszcze dwoje studiuje i .mieszka ze mną,ale moja żona jest na emeryturze i ona w tym ZUS-ie złożyła wszystkich dzieci metryki,czy to wystarczy.

 • Leszek z Legnicy(2008-05-07 10:28) Odpowiedz 00

  Od lutego 2002 roku jestem na świadczeniu przedemerytalnym ,do kwietnia 2004roku swiadczenia wypłacał Urząd Pracy potem przejął to ZUS i tak jest do dnia dzisiejszego. Mam udokumentowane ok 39-ciu lat pracy, wszystkie dokumenty są w ZUS-ie. Jakie dokumenty musze złożyć o przyznanie emerytury?? w Listopadze 2007 roku skończyłem 60 lat.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane