ORZECZENIE

Robert S. odwołał się od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty rodzinnej, z uwagi, że ukończył on 25 lat w czasie wakacji przed rozpoczęciem ostatniego roku studiów. Wstrzymując wypłatę, ZUS wskazywał art. 68 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j.Dz.U. z 2004 r., nr 39, poz. 353 z późn. zm.). Zgodnie z nim renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 rok życia, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. Jeżeli dziecko osiągnęło ten wiek na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

ZUS twierdził, że wnioskodawca ukończył 25 lat na przedostatnim roku studiów. Wakacje poprzedzające rozpoczęcie roku akademickiego należy bowiem traktować jeszcze jako przedostatni rok studiów. W takim zaś przypadku renta się nie należy.

Sąd I instancji przyznał rację ZUS. Natomiast sąd II instancji zajął odmienne stanowisko. Stwierdził, że ukończenie przez wnioskodawcę 25 roku życia na ostatnim roku studiów w okresie wakacji nie pozbawia go uprawnień do renty rodzinnej. Wyrok ten został zaskarżony skargą kasacyjną.

Sąd Najwyższy oddalił skargę. Artykuł 68 ust. 2 ustawy emerytalnej używa sformułowania: będąc na ostatnim roku studiów. Zatem należy oceniać uprawnienia, odnosząc się do faktu osiągnięcia wieku 25 lat na ostatnim roku studiów.

Wnioskodawca zaliczył trzeci rok studiów 30 czerwca 2004 r., uzyskując promocję na czwarty i ostatni rok studiów, a 13 sierpnia 2004 r. ukończył 25 lat. Kwestia ukończenia przez studenta jednego roku studiów i rozpoczęcia następnego określona jest w regulaminie studiów. Ustalenie daty, w której dziecko pobierające rentę rodzinną było na ostatnim roku studiów, następuje na podstawie wpisu na ostatni rok studiów. Wnioskodawca wpis ten uzyskał 30 czerwca 2004 r. po zdaniu wszystkich egzaminów.

W chwili ukończenia 25 lat Robert S. był studentem ostatniego roku studiów wyższych. Ukończenie 25 lat w okresie wakacji studenckich po ukończeniu nauki na przedostatnim roku studiów, przed rozpoczęciem zajęć na ostatnim roku, nie pozbawiło go prawa do renty rodzinnej.

Sygn. akt II UK 23/07

Maria Sankowska

gp@infor.pl