statystyki

Przed zaskarżeniem orzeczenia lekarza orzecznika ZUS trzeba wnieść sprzeciw

05.09.2007, 15:49; Aktualizacja: 13.02.2008, 13:54
Niezbędnym warunkiem skutecznego zaskarżenia decyzji ZUS odmawiającej przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego uzależnionego od niezdolności do pracy (np. renty z tytułu niezdolności do pracy) lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (np. dodatku pielęgnacyjnego) jest skorzystanie z możliwości zakwestionowania orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Reklama


Reklama


Od 1 stycznia 2005 r. przywrócono dwuinstancyjne orzecznictwo lekarskie w postępowaniu przed organem rentowym. Oceny niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia daty powstania niezdolności do pracy, trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy (co do zasady orzeka się ją na okres nie dłuższy niż pięć lat, chyba że według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu), związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami, trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji, celowości przekwalifikowania zawodowego dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik ZUS. Od tego orzeczenia przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Komisja lekarska dokonuje rozstrzygnięcia w formie orzeczenia (por. art. 14 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Odrzucenie odwołania przez sąd

Wniesienie sprzeciwu jest niezbędnym warunkiem skutecznego odwołania od ewentualnej niekorzystnej decyzji ZUS. Jak wynika bowiem z przepisów procedury obowiązującej w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4779 par. 31 k.p.c.) sąd odrzuci odwołanie w sprawie o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, do którego prawo jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, a podstawę do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, jeżeli osoba zainteresowana nie wniosła sprzeciwu od tego orzeczenia do komisji lekarskiej ZUS i odwołanie jest oparte wyłącznie na zarzutach dotyczących tego orzeczenia. Jeżeli odwołanie opiera się także na zarzucie nierozpatrzenia wniesionego po terminie sprzeciwu od tego orzeczenia, a wniesienie sprzeciwu po terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zainteresowanej, sąd uchyla decyzję, przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi rentowemu i umarza postępowanie. W takim przypadku organ rentowy kieruje sprzeciw do rozpatrzenia do komisji lekarskiej ZUS. Zarówno odrzucenie odwołania z powodu niewniesienia sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, jak i uchylenie decyzji organu rentowego następuje w formie postanowienia (może być wydane na posiedzeniu niejawnym), na które przysługuje zażalenie. Wprawdzie takie postępowanie sądu (odrzucenie odwołania) ma miejsce w sprawach o świadczenie z ubezpieczeń społecznych, ale przyjmuje się, że procedura ta znajdzie także zastosowanie w sprawach o rentę socjalną, która nie jest świadczeniem objętym systemem ubezpieczeń społecznych (uchwała SN z 29 listopada 2005 r., II UZP 12/05,OSNP 2006/17-18/275).

Nie ma wątpliwości, że w typowej sytuacji, w której lekarz orzecznik ZUS w swoim orzeczeniu stwierdza, iż ubezpieczony jest zdolny do pracy (albo jest częściowo niezdolny do pracy, a domaga się renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) konieczne jest wniesienie sprzeciwu od takiego orzeczenia. Jak wskazano jednak wyżej, lekarz orzecznik w swoim orzeczeniu określa też inne niezbędne kwestie, takie jak chociażby data powstania niezdolności do pracy. Może mieć ona decydujące znacznie, np. dla przyznania świadczenia rentowego, bowiem zgodnie z art. 57 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS zasadą jest, że niezdolność do pracy powinna powstać w okresach ubezpieczenia (okresach im równorzędnych) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Jeśli lekarz orzecznik ZUS ustali wprawdzie istnienie niezdolności do pracy, ale uzna, że powstała ona w okresie późniejszym, aniżeli wymagany powołanym wyżej przepisem, to powstaje pytanie, czy od takiego orzeczenia lekarza orzecznika zainteresowany powinien wnieść sprzeciw, aby - w przypadku wniesienia do sądu odwołania od negatywnej decyzji ZUS opartej na takim orzeczeniu - nie narazić się na odrzucenie odwołania. Jest to pytanie o tyle istotne, że w praktyce zdarza się, że ubezpieczony po uzyskaniu orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy - w jego mniemaniu korzystnego - odstępuje od wniesienia sprzeciwu, a gdy po otrzymaniu decyzji przekonuje się o niespełnieniu warunku, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zostaje pozbawiony możliwości zaskarżenia decyzji z powodu niewyczerpania trybu odwoławczego przed organem rentowym.

Co na to orzecznictwo

Niekorzystne dla ubezpieczonych stanowisko w tym zakresie zaprezentował Sąd Najwyższy, wskazując, że postępowanie przed lekarzem orzecznikiem ma na celu ustalenie okoliczności związanych z niezdolnością do pracy (niezdolnością do samodzielnej egzystencji). Pojęcie niezdolność do pracy jest niewątpliwie pojęciem prawnym, wyznaczającym przesłankę nabycia prawa do świadczenia, lecz z punktu widzenia ochrony uprawnień jest to przede wszystkim okoliczność faktyczna, którą trzeba ustalić. Celem postępowania przed lekarzem orzecznikiem jest nie tylko ustalenie stopnia niezdolności do pracy czy czasu trwania niezdolności, ale również daty jej powstania. Jeżeli zatem lekarz orzecznik dokonuje tych ustaleń - co znajduje swoje odzwierciedlenie w treści wydawanego przez niego orzeczenia - to również w interesie wnioskodawcy leży, aby były one zgodne z faktami. W tej sytuacji istotą omawianego postępowania jest ustalenie faktów związanych z potocznie rozumianą niezdolnością do pracy, jeśli więc wnioskodawca, wobec którego wydano orzeczenie lekarskie, nie wnosi sprzeciwu, mimo że data powstania niezdolności nie odpowiada rzeczywistej dacie jej powstania, to nie sposób przyjąć, że dopuszczalne jest jej kwestionowanie dopiero w późniejszym postępowaniu odwoławczym przed sądem. Niewniesienie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika oznacza bowiem, że wnioskodawca zgadza się, iż wszystkie stwierdzenia w nim zawarte są prawdziwe. Tym samym proces ustalania okoliczności faktycznych, mających znaczenie dla nabycia prawa do renty, zostaje zakończony. Ostatecznie zatem Sąd Najwyższy uznaje (uchwała z 15 marca 2006 r., II UZP 17/05,OSNP 2006/15-16/245), że na podstawie art. 4779 par. 31 k.p.c. sąd odrzuca odwołanie, w którym ubezpieczony podnosi wyłącznie zarzuty przeciwko orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS w kwestiach określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (zatem co do oceny niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia daty powstania niezdolności do pracy, trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy, związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami, trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji, celowości przekwalifikowania zawodowego).

PRZYKŁAD

ODRZUCENIE ODWOŁANIA

Ubezpieczony złożył do ZUS wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wnioskodawcę skierowano na badanie do lekarza orzecznika ZUS. 13 sierpnia 2007 r. lekarz orzecznik - po przebadaniu wnioskodawcy i po zapoznaniu się z jego dokumentacją lekarską - wydał orzeczenie uznające ubezpieczonego za zdolnego do pracy. Orzeczenie to - zawierające stosowne pouczenie o możliwości złożenia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS - zostało doręczone wnioskodawcy tego samego dnia. Jeśli nie zgadzał się on z tym orzeczeniem, powinien do 27 sierpnia 2007 r. złożyć za pośrednictwem ZUS sprzeciw do komisji lekarskiej. Wnioskodawca tego nie zrobił i po otrzymaniu decyzji odmawiającej prawa do renty wniósł odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Powołał się na to, że badanie przez lekarza orzecznika ZUS i w wydane przez niego orzeczenie jest niewłaściwe. Ponieważ wnioskodawca od tego orzeczenia nie wniósł sprzeciwu do komisji lekarskiej, a w odwołaniu wniesionym do sądu kwestionował jedynie prawidłowość (rzetelność) wydanego przez lekarza orzecznika orzeczenia, dlatego sąd postanowieniem na posiedzeniu niejawnym odwołanie to odrzucił.

ANDRZEJ MAREK

andrzej.marek@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■  Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • volf(2012-05-03 14:37) Odpowiedz 10

  volf. Do Piotra. Jak się nie znasz to nie wprowadzaj drubich w błąd.
  Uwaga. 14 dni od dnia doręczenia.

 • andrzej z zlotowa(2010-03-15 07:52) Odpowiedz 00

  dlaczego zus zostawia mnie jusz drugi miesiac bez sirodkow do zycia komisja powinna odbyc sie do konca stycznia to jest upokozeniem dlo zus nie dlamnie

 • toora(2013-04-06 09:29) Odpowiedz 01

  komisja lekarska ZUS a orzecznik ZUS to jedno i to samo opłacani przez ZUS i kto się przychyli do twojej decyzji nikt ,będą przeciw tobie !taka jest zasada

 • toora(2012-06-22 19:06) Odpowiedz 00

  dostałam wezwanie do lekarza sądowego , zobaczymy co on napisze !!

 • toora(2012-05-25 09:53) Odpowiedz 00

  tak byłam na komisji lekarskiej.Komisja składała się tych samych lekarzy co 2 lata temu i ten sam wyrok zdolna do pracy.Napisałam juz odwołanie do sąd pracy i ubezpieczen społecznych w ...za posrednictwem zus w...i czekam teraz na wezwanie na badanie biegłego sądowego lekarza .

 • toora(2012-05-04 12:23) Odpowiedz 00

  czekam na pytania , odpowiem .

 • toora(2012-05-04 12:18) Odpowiedz 00

  ja juz to przeszłam 2 lata temu ,a teraz znów będę sie odwoływac , bo orzecznik zus mnie wyleczył . dwa lata temu sąd przyznał mi rację idał na 2 lata a teraz zaczyna się od nowa .zobzczymy jak będzie na komisji lekarskiej !!

 • Piotr(2012-03-03 08:23) Odpowiedz 00

  Termin sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika 14 dni od wydania orzeczenia przez lekarza, a nie od jego otrzymania. UWAGA! Orzeczenie może przyjść pocztą po terminie i ZUS nie przyjmie sprzeciwu. TRZEBA CHODZIĆ I DOWIADYWAĆ SIĘ!

 • Krzysiek(2012-02-22 07:10) Odpowiedz 00

  Świadczenie rentowe z tytułu niepełnosprawności skończyło mi się 31 grudnia 2011r. Dokumenty na komisje złożyłem 21 listopada 2011r. Komisje miałem 21lutego 2012r i dostałem decyzje negatywną. Czy za okres, który byłem bez środków do życia z winy ZUSu od 1stycznia do 21 lutego należy mi się jakieś zadośćuczynienie i jak to wyegzekwować od ZUS proszę o pomoc.

 • toora(2012-07-15 18:29) Odpowiedz 00

  Juz otrzymałam list od lekarza sądowego i napisał mi pozytywnie .lekarz chce zebym dostała całkowicie niezdolną do pracy do 2015 r. Mam juz wezwanie do sądu na 13 wrzesnia na rosprawę ,zobaczymy co na to ZUS, pa czekam na pytania

 • żona udarowca(2012-08-03 20:04) Odpowiedz 00

  Dzisiaj byłam z mężem u orzecznika. Jest po dwóch udarach. Lekarz neurolog wnioskował o rentę, ponieważ, gdy jeszcze raz nastąpi, może skończyć się tragicznie. No i nie dostał nic ani renty ani świadczenia. Złożyliśmy sprzeciw od decyzji od razu z prośbą o komisję lekarską. Byłam pewna, że dostanie rentę i nie byłam w stanie pisać uzasadnienia. Mężowi po powrocie zdrętwiały kończyny z nerwów. Jak tak można z ludźmi postępować, ma on 60 lat. Pani doktór nowa młoda, ostra. tylko pokrzykiwała co jeszcze, co jeszcze. Miała przed sobą badania, wiadomo, że po udarze człowiek w nerwach nie może rozwinąć się w rozmowie. Kazała rozebrać się do majtek. Ciekawa jestem, czy na komisji są też tacy nieprzyjemni, ostrzy lekarze. Znajomi, rodzina, która zna stan zdrowia męża są w szoku, że nic nie dostał. Ja też specjalnie poszłam na wcześniejszą emeryturę mimo dobrych zarobków i dobrej pracy, aby się nim zająć, a tu taki numer. Z pracy go jeszcze nie zwolnili. Nie wiem co dalej robić. Poradźcie. Jestem bardzo zdenerwowana

 • kowalski(2009-08-30 14:42) Odpowiedz 00

  a może po prostu zlikwidować ZUS - pozostałość pokomunistyczną, przeciwną dobru obywateli tego kraju. Może Ministerstwo Sprawiedliwości i posłowie na Sejm RP tworzący zainteresują sie dziwacznym trybem postępowania, który nie jest postępowaniem administracyjnym, a zatem ZUS w dowolny, dziwaczny sposób postępuje, wydając np. wadliwe decyzje 9bez pouczeń lub z wadliwymi pouczeniami i uzasadnieniami, wydając decyzje, zanim ukaże się orzeczenie wydane w wyniku sprzeciwu itd. To instytucja żyjąca i funkcjonująca z naszych składek. Niejednokrotnie arogancja pracowników ZUS była pokazywana w mediach, a jednak... Nikt nawet nie zamierza próbować jej zreformować czy też przeformować i przeorganizować.

 • ANNA(2008-04-21 11:29) Odpowiedz 00

  jak napisac odwolanie do sadu po orzeczeniu odwolawczym do KRUS

 • toora(2013-06-20 11:17) Odpowiedz 00

  witam czy ktoś ma jakieś pytanie proszę bardzo odpowiem

 • toora(2013-05-10 12:21) Odpowiedz 00

  taki jest panstwo zabrac chorym ludziom ostani chleb na zycie , lepiej juz nie bedzie tylko gorzej taki mamy rząd

 • toora(2012-11-28 18:24) Odpowiedz 00

  do Mariki tak lekarz okulista zus ci nie da renty zobaczysz

 • marika(2012-10-16 20:30) Odpowiedz 00

  właśnie dzisiaj dostałam z komisji lekarskiej pismo aby ZUS skierował mnie na badanie zusowskiego lekarza okulisty

 • toora(2012-08-20 13:14) Odpowiedz 00

  do zony udarowca ,komisja tez nie da renty,trzeba sie odwołac do sądu !i tyle

 • ela1969(2009-09-15 10:47) Odpowiedz 00

  Witam
  Po płu rocznej chorobie złożyłam wniosek na zasiłek rehabilitacyjny dostałam 4 miesiące potem znowu 4 i znowu 4 w sumie 12 miesięcy ( zasił. kończy mi się 22 09 2009 ) Następnie złożyłam papiery na rentę chorobową , 09,09,2009 miałam komisje i lekarz orzecznik uznał mnie za zdolną do pracy , ale poinformował mnie że mam prawo odwołać się od tej decyzji , co zrobiłam tego samego dnia. Pani u której składałam odwołanie powiedziała że w ciągu 14 dni dostanę odpowiedz,z wyznaczoną datą następnej komisji. No i dodała że teraz na tej komisji będzie 3 lekarzy i że oni nie powiedzą od razu jaka jest decyzja tylko przyślą odp. listem . Mam mały problem,22 września kończy mi się zasiłek rehab. a do tej pory nie zdążę iść ma tą 2 komisje a o przysłaniu wiadomości to nie mam co marzyć i co mam zrobić iść do pracy czy co ??? PROSZĘ o POMOC

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane