statystyki

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy dodatek pielęgnacyjny

autor: Aneta Maj16.04.2008, 03:00

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie innych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich warunków. Inny jest organ ustalający prawo do tych świadczeń i ich płatnik. Uprawniony do dodatku pielęgnacyjnego nie może otrzymać zasiłku pielęgnacyjnego.

Reklama


Reklama


Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to przysługuje:

• niepełnosprawnemu dziecku (do 16 roku życia),

• osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym,

• osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem że niepełnosprawność (bez względu na jej stopień) powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

• osobie, która ukończyła 75 lat życia (bez żadnych innych warunków).

PRZYKŁAD: NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W STOPNIU LEKKIM

Matka samotnie wychowująca dziecko, nigdzie niezatrudniona, wychowuje niepełnosprawne dziecko w wieku 17 lat. W lutym 2008 r. wystąpiła do zespołu orzekającego o niepełnosprawności o wydanie orzeczenia w celu przyznania zasiłku pielęgnacyjnego. W marcu 2008 r. zespół ten wydał orzeczenie stwierdzające u dziecka niepełnosprawność w stopniu lekkim. Z uwagi na taką treść orzeczenia zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.

Wniosek i załączniki

Osoba występująca o zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością powinna dołączyć do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym czy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określone w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Koniecznym załącznikiem do wniosku jest również uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Natomiast osoba, która ukończyła 75 lat życia, do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny dołącza tylko dokument potwierdzający wiek, np. dowód osobisty albo skrócony odpis aktu urodzenia.

Wypłata zasiłku

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony. Jeżeli jednak orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane jest na czas określony, np. od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., wówczas zasiłek wypłaca się tylko przez ten czas.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, na który został przyznany. Jeżeli jednak wniosek o zasiłek wpłynie po dziesiątym dniu danego miesiąca, wówczas zasiłek za ten miesiąc zostanie wypłacony dopiero w następnym miesiącu.

PRZYKŁAD: WYPŁATA ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

Pracownica złożyła wniosek o zasiłek pielęgnacyjny wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka w wieku dziesięciu lat do urzędu gminy 14 kwietnia 2008 r. Ponieważ wniosek został złożony po 10 kwietnia 2008 r., zasiłek pielęgnacyjny za ten miesiąc zostanie wypłacony do końca maja 2008 r.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, pod warunkiem że osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

Za osobę całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do jakiejkolwiek pracy. Niezdolność do samodzielnej egzystencji to natomiast takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

PRZYKŁAD: NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

Uprawniony do emerytury wystąpił do lekarza orzecznika ZUS z wnioskiem o wydanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Do wniosku dołączył zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wydane przez lekarza leczącego, z którego wynikało, że był hospitalizowany z powodu skomplikowanego złamania obojczyka i przez cztery tygodnie po zakończonym leczeniu szpitalnym wymagał rehabilitacji. Lekarz orzecznik ZUS uznał okresową całkowitą niezdolność do pracy tej osoby, jednak nie stwierdził niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoba ta według lekarza orzecznika była zdolna do zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych - ubierania się, mycia, dokonywania zakupów, gotowania posiłków. W związku z takim orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje.

Osoba ubiegająca się o dodatek pielęgnacyjny powinna zatem udowodnić, że ze względu na stan jej zdrowia musi się nią opiekować inna osoba. Opieka ta polega także na pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Powyższe potwierdza Sąd Apelacyjny w Katowicach, orzekając, że do czynności zabezpieczających samodzielną egzystencję człowieka nie należą wyłącznie tzw. czynności samoobsługi, jak mycie się, ubieranie, samodzielne jedzenie posiłków, ale również nabywanie żywności, przyniesienie jej do domu, ogrzewanie mieszkania, przynoszenie w tym celu wiader z węglem, podstawowe prace porządkowe niewymagające wysiłku fizycznego i prac na wysokości (wyrok z 27 kwietnia 2000 r., sygn. akt III AUa 190/00, OSA 2001/12/44).

Na wniosek albo z urzędu

W celu ustalenia prawa do dodatku pielęgnacyjnego niezbędny jest wniosek osoby zainteresowanej - emeryta lub rencisty. Do wniosku konieczne jest dołączenie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z orzeczeniem lekarza orzecznika w sprawie ustalenia niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, może wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS.

Z obowiązku składania wniosku o dodatek oraz orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji zwolnione są osoby, które ukończyły 75 lat. Otrzymują one dodatek pielęgnacyjny z urzędu.

Brak prawa do dodatku

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która przebywa w zakładzie opiekuńczo leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Od zasady tej jest wyjątek - gdy uprawniony do świadczeń i dodatku przebywa poza tymi placówkami przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu, dodatek przysługuje.

PRZYKŁAD: EMERYTURA BEZ DODATKU PIELĘGNACYJNEGO

Osoba uprawniona do emerytury, ze względu na orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, pobierała od września 2007 r. dodatek pielęgnacyjny przyznany na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika na okres dwóch lat. Od 2 stycznia 2008 r. emeryt przebywa w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zatem począwszy od stycznia 2008 r. dodatek pielęgnacyjny mu nie przysługuje. W marcu 2008 r. rodzina zabrała tę osobę do domu na święta i poza zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym przebywała w okresie od 21 marca do 20 kwietnia 2008 r. 21 kwietnia 2008 r. osoba ta wróciła do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. W związku z powyższym emerytowi za kwiecień 2008 r. przysługuje dodatek pielęgnacyjny, gdyż w tym miesiącu przebywał poza zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym ponad dwa tygodnie.

Z ORZECZNICTWA SĄDÓW

• Jedną z przesłanek przyznania dodatku pielęgnacyjnego jest stwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pojęcie to ma szeroki zakres i obejmuje opiekę (pielęgnację) i pomoc w załatwieniu elementarnych spraw życia codziennego. Drugą przesłanką do przyznania tego dodatku jest całkowita niezdolność do pracy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 6 marca 2003, II AUa 651/02, Pr. Pracy 2004/7-8/65).

• Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji nie zachowuje prawa do wypłaty dodatku pielęgnacyjnego wówczas, gdy wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy podlega zawieszeniu w całości (uchwala SN z 12 października 1999 r., III ZP 7/99, OSNP 2000/5/190).

• Wprowadzenie przez ustawodawcę wyraźnego rozróżnienia pomiędzy dodatkiem a zasiłkiem pielęgnacyjnym nie może budzić żadnych wątpliwości; z rozróżnieniem tym związane są dwie odrębne podstawy prawne dla ewentualnego nabycia uprawnień do tych świadczeń (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 10 czerwca 1999 r., III AUa 238/99, OSA 2000/1/3).

Podstawa prawna

• Art. 2 pkt 2, art. 16, art. 24 ust. 4, art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

• Art. 12 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 5, art. 75 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP

Polecane

 • mena(2010-12-16 17:14) Odpowiedz 247

  Mój 11 letni syn choruje na astme i alergie (kurz,roztocza) czy przysluguje nam zasiłek

 • zaciekawiona(2010-03-22 16:14) Odpowiedz 237

  Czy osobie chorej na raka piersi przysługuje zasiłek pielęgnacyjny ? Nadmienię , iż osoba chora ma 74 lata .

 • tenia(2010-03-04 13:50) Odpowiedz 234

  czy osoba niepełnosprawna i po ukonczeniu 75 lat może dostac zasiłek i dodatek pielegnacyjny czy tylko jeden?

 • Despero(2010-03-23 10:26) Odpowiedz 131

  Nasz kochany rząd mógłby w końcu przestać kłamać,że tak o wszystkich dba.Prawda jest taka,że oni mają nas wszystkich w czterech literach,a szczególnie emerytów i rencistów. 163 zł dodatku na miesąc dla osoby,która nie może się np.ruszać i ma 700 zł emerytury na rękę i z tego 300 zł wydaje co miesiąc na leki. Przecież to jest wręcz poniżające dla tych starszych ludzi.
  Niech rząd wprowadzi u nas eutanazje to będzie można godnie umżeć po 70-ce, bo żyć godnie już w tym kraju się nie da.

 • gabi 54(2010-06-09 10:06) Odpowiedz 123

  Córka ma 27 lat i choruje na łuszczycę ,czy należy się jej dodatek pielęgnacyjny z tego tytułu.Proszę o odpowiedż. Obecnie przebywa na urlopie wychowawczym.Gdzie ma się zgłosić.Dziekuję.

 • Janina M.(2010-12-17 21:13) Odpowiedz 96

  Czy ktoś mi podpowie gdzie mam szukać pomocy w sprawie zasiłków pielęgnacyjnych z tytułu opieki nad niepełnosprawnymi rodzicami, /obojgiem wymagającymi opieki stałej osób drugich.Czy jako osoba - ich córka opiekująca się obojgiem stale, choć nie prowadząca wspólnego gospodarstwa, mogę otrzymać jakieś świadczenie /jestem osobą niepracującą

 • anete maj(2012-01-04 14:51) Odpowiedz 811

  moj tesc jest po udarze ? dlaczego musie nienalezy zasilek ?

 • aga(2011-04-04 17:58) Odpowiedz 70

  moja mala coreczka urodzla sie z rozszczepem wargi dziasel podnebienia i ciekawa jestem czy jej sie ta pomoc nalezy?

 • krxlew(2010-04-06 18:55) Odpowiedz 73

  WITAM!
  Mam pytanie mam II grupą inwalidzką i pobieram rente socjalno z zus-u
  na stałe czy mogie starać sie o dodatek pielegacyjny też zus-u

 • Kinga(2011-11-28 22:37) Odpowiedz 41

  Proszę mi odpowiedzieć jaka jest różnica (finansowo) między zasiłkiem pielęgnacyjnym i dodatkiem opiekuńczym. Od ubiegłego roku choruję na raka obu piersi oraz mam przerzuty do jamy brzusznej , mam orzeczenie od lekarza z ZUS-u " trwale całkowicie niezdolna do pracy oraz całkowicie niezdolna do samodzielnej egzystencji" czyli I grupa, a ZUS odmówił mi renty ponieważ, (głupi przepis) nie udowodniłam wymaganego 5 letniego okresu składkowego i nieskładkowego w ostatnim dziesięcioleciu. By było śmiesznie nawet nie liczy się okres rejestracji w Biurze Pracy bez prawa do zasiłku. Jakby nikt nie wiedział co było z pracą i jest, od lat 2004 do prawie teraźniejszości gdzie pracownicy są na każdym kroku poniżani. Od połowy ubiegłego m-ca stawałam na komisję w PZON, bo dowiedziałam się że należą mi się również ulgi (śr. transportu) dostałam również orzeczenie o znacznym stopniu i zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł, ale ale zasiłek opiekuńczy mi się nie należy, ponieważ jestem mężatką, chyba że mąż ma również niesprawność umiarkowaną lub znaczną. Jak żyć i jednocześnie się leczyć za te śmieszne 153 złote. Proszę o odpowiedź na maila kinga_w-59@o2.pl

 • pracownik administracji(2010-09-13 17:59) Odpowiedz 41

  A może obniżyć dodatki funkcyjne, Obiżyż ryczałty na Biura Posłów i Senatorów.
  Wrócić do wcześniejszych podatków u osób wysoko zarabiających tj. pow15tyś.

  ograniczyć przenoszenia biur w administracji ,przedsiębiorstwach państwowych,i wyższych uczelniach państwowych a równocześnie zakup każdorazowo nowych mebli,likwidacje używanych mebli po 2 -4 lat,aparatury,komputerów it.

 • kasia(2013-01-25 15:52) Odpowiedz 41

  czy sa szanse na zasiłek pielęgnacyjny jesli moje dzieci maja ;syn hcv a córka azs

 • gal anonim(2010-03-02 07:52) Odpowiedz 11

  ***** ***** ***** *****.

 • kasia(2010-09-13 18:08) Odpowiedz 11

  Zamiast myśleć jak obniżyć dodatki pielęgnacyjne ,czy zasiłki .pomyśleć o oszczędnościach w ZUS, NFZ. Ograniczyć nadgodziny pielęgnacyjne, wysokie dodatki, wyjazdowe szkolenia ,wymiana telefonów komórkowych, mebli ,przyjęć z różnych okazji.

 • jola(2011-12-18 15:03) Odpowiedz 00

  córka jest niewidoma na jedno oko do ukończenia 16 roku była osobą niepełnosprawną teraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawnosci nie dostała lekarz stwierdżił ze może radzic sobie sama gdzie szukać pomocy i sprawiedliwosci

 • zrozpaczona(2011-10-22 21:48) Odpowiedz 00

  dla kogo taki zasiłek?samotna matka 3 dzieci.660 alimentow ok.1000wypłaty.matka z gośCcem od 10 lat.bez prawa do zasiłku.syn z allergią na kurz i rozocza a ona ma już astme.nie należy się zasiłek.jak żyć

 • monika(2011-08-25 22:17) Odpowiedz 00

  Ja pracuję za granicą i tam narazie mieszkam czy należ mi się zasiłek pielęgnacyjny .Ma orzeczenie o niepełnosprawności

 • ania(2011-06-28 22:27) Odpowiedz 00

  Karolu musisz złożyć wniosek na poczcie i go udokumentować bo będą przychodzić ponaglenia

 • emeryt(2012-01-02 11:50) Odpowiedz 00

  Czy na żonę też przysługuje dodatek pielęgnacyjny na emeryturę męża ?

 • do Andy(2011-06-18 00:34) Odpowiedz 00

  do Andy doczekaj 75 latek w zdrowiu i luksusie .A składeczki płacisz w zusie.

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane