statystyki

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne

autor: Marek Opolski14.04.2008, 00:01

O świadczenia przedemerytalne mogą występować osoby, które nie ze swej winy straciły pracę, mają długi staż ubezpieczeniowy, ale nie spełniają warunków uzyskania wcześniejszej emerytury. Przed otrzymaniem świadczenia muszą przez co najmniej sześć miesięcy pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Reklama


Reklama


Czy zwolniony grupowo otrzyma świadczenie

Z końcem marca 2008 r. pracodawca rozwiązał ze mną stosunek pracy w ramach tzw. zwolnień grupowych, po trzech latach nieprzerwanego zatrudnienia. Wiek 55 lat ukończyłam 20 stycznia 2007 r., a na koniec 2007 r. miałam udowodnione 28 lat składkowych oraz cztery lata nieskładkowe. Czy spełniam warunki dotyczące wieku i stażu wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego?

Tak

Prawo do świadczenia mogą również nabyć osoby, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z przepisami tej ustawy zwolnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy ma miejsce, gdy stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, m.in. w razie tzw. zwolnień grupowych.

Kobieta, której stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy, może uzyskać świadczenie przedemerytalne, jeśli:

• do dnia rozwiązania stosunku pracy ukończy co najmniej 55 lat oraz posiada okres uprawniający do emerytury w wymiarze co najmniej 30 lat,

• była zatrudniona u pracodawcy, z którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy przez co najmniej sześć miesięcy.

Podstawa prawna

• Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

• Art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Czy wystarczy 35-letni staż ubezpieczeniowy

Mam 58 lat. Z końcem marca 2008 r. pracodawca, u którego byłem zatrudniony przez ostatnie trzy miesiące, zwolnił mnie z powodu likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych. Dotychczas udowodniłem w sumie 35 lat składkowych i nieskładkowych. Czy mogę skutecznie ubiegać się o świadczenie przedemerytalne?

Nie

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy istnieje możliwość uzyskania świadczenia przedemerytalnego bez względu na osiągnięty wiek. Jego otrzymanie jest jednak uzależnione od udowodnienia, najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy, okresu uprawniającego do emerytury w wymiarze co najmniej 35 lat (kobieta) lub 40 lat (mężczyzna) oraz posiadania przynajmniej sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stosunku pracy u pracodawcy, z którym stosunek ten został rozwiązany. Ponieważ nie spełnił pan tych warunków, ZUS nie przyzna świadczenia przedemerytalnego.

Podstawa prawna

• Art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

• Art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Czy przed świadczeniem trzeba pobierać zasiłek

Chcę złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne. W placówce ZUS poinformowano mnie, iż najpierw muszę zarejestrować się w urzędzie pracy i pobierać przynajmniej przez sześć miesięcy zasiłek dla bezrobotnych. Czy rzeczywiście istnieje taki wymóg?

Tak

Każda osoba występująca o świadczenie przedemerytalne musi spełnić określone w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych warunki. Po pierwsze musi uzyskać status osoby bezrobotnej, rejestrując się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Następnie musi pobierać, przynajmniej przez sześć miesięcy, zasiłek dla bezrobotnych oraz uzyskać zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające taki okres pobierania zasiłku. ZUS zalicza do tego sześciomiesięcznego okresu m.in. okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych podjętego w tym okresie.

Osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne nie może również odmówić, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (np. na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło) lub też wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, która może być złożona przez urząd pracy w czasie pobierania przez nią zasiłku dla bezrobotnych.

Niezbędnym warunkiem wymaganym do przyznania świadczenia przedemerytalnego jest również złożenie we właściwej jednostce ZUS wniosku o to świadczenie (na formularzu ZUS Rp-26) nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego sześciomiesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych albo nie później niż 14 dni od ustania zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, prac interwencyjnych lub robót publicznych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione na stronie trzeciej formularza ZUS Rp-26. Istnieje również wymóg, aby w dacie składania wniosku o świadczenie przedemerytalne nadal posiadać status osoby bezrobotnej.

Podstawa prawna

• Art. 2 ust. 3 i 5 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

Czy po rencie możliwe świadczenie

Mam 56 lat oraz 22 lata składkowe i nieskładkowe. W marcu utraciłam prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, do której byłam uprawniona w sumie przez sześć lat. Lekarz orzecznik ZUS uznał mnie za zdolną do pracy. Nie spełniam warunków do uzyskania wcześniejszej emerytury. Czy mogłabym starać się o świadczenie przedemerytalne?

Tak

Świadczenie przedemerytalne mogą również uzyskać osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli spełniają następujące warunki:

• pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej pięć lat,

• do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyły co najmniej 55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni), udowodniły okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn,

• zarejestrowały się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty.

Oczywiście również w tym przypadku konieczne jest spełnienie ogólnych warunków wymaganych do przyznania świadczenia, w tym uzyskania statusu osoby bezrobotnej i pobierania przynajmniej przez sześć miesięcy zasiłku dla bezrobotnych.

Podstawa prawna

• Art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 2 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

Czy upadłość uzasadnia przyznanie świadczenia

W ubiegłym miesiącu zostałem zwolniony z pracy z powodu ogłoszenia przez sąd upadłości i likwidacji majątku mojego pracodawcy, u którego pracowałem przez ostatnie pięć lat. Ukończyłem 61 lat i mam 26 lat pracy. Czy otrzymam świadczenie przedemerytalne?

Tak

Świadczenie przedemerytalne może uzyskać m.in. osoba zwolniona z pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zgodnie z tą ustawą niewypłacalność pracodawcy, a tym samym możliwość nabycia przez zwolnionego pracownika świadczenia przedemerytalnego, występuje m.in. wówczas, gdy na podstawie prawa upadłościowego i naprawczego sąd upadłościowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika.

Mężczyzna, który został zwolniony z pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, musi spełnić następujące warunki dotyczące wieku oraz stażu ubezpieczeniowego:

• ukończyć do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego co najmniej 61 lat,

• udowodnić do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego okres uprawniający do emerytury w wymiarze co najmniej 25 lat (ZUS bierze tu pod uwagę wszystkie przebyte okresy składkowe, nieskładkowe, uzupełniające, a także okresy ubezpieczenia za granicą, jeśli stanowią tak odpowiednie umowy międzynarodowe),

• być zatrudnionym albo pozostawać w stosunku służbowym u pracodawcy, który następnie uległ likwidacji lub stał się niewypłacalny łącznie przez okres co najmniej sześciu miesięcy.

Z pytania wynika, że spełnia pan wymienione warunki. Konieczne będzie jeszcze zarejestrowanie w urzędzie pracy, pobieranie przez sześć miesięcy zasiłku dla bezrobotnych oraz złożenie po tym okresie wniosku o świadczenie przedemerytalne.

Podstawa prawna

• Art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 2 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

• Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121).

Czy ważna jest data wdrożenia postępowania

Z końcem stycznia 2008 r. zostałam zwolniona z pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. W lutym organ założycielski przedsiębiorstwa państwowego, w którym byłam zatrudniona, wdrożył postępowanie likwidacyjne. Czy ZUS mógł odmówić mi przyznania świadczenia, mimo iż mam ukończone 57 lat oraz udowodniłam 21 lat składkowych i nieskładkowych?

Tak

Niewypłacalność pracodawcy zachodzi również wtedy, gdy na podstawie prawa upadłościowego i naprawczego organ założycielski podjął decyzję o wdrożeniu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa państwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekształcenia, łączenia lub podziału tego przedsiębiorstwa. Należy jednak podkreślić, że rozwiązanie stosunku pracy uzasadnia przyznanie świadczenia przedemerytalnego tylko wtedy, gdy jest następstwem szczególnych okoliczności. Nie może więc nastąpić wcześniej niż w dniu wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. W przeciwnym razie ZUS uznaje, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z innego powodu i tym samym świadczenie przedemerytalne nie przysługuje.

Podstawa prawna

• Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121).

• Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Zapoznaj się z regulaminem i kup licencję

Reklama


Źródło:GP
Tagi:ZUS

Polecane

 • Jurek(2009-04-25 09:29) Odpowiedz 20

  Mam przepracowane 45lat.Wiek 60lat i co rząd na to.Tylko świadczenie przedemerytalne?

 • Rocznik 60(2008-04-14 19:06) Odpowiedz 20

  Popieram w pełni Pana z 44 stażem.Wszyscy urodzeni w latach 49-68(kobiety i mężczyżni),jeżeli wspólnie nie bedą walczyć o prawo do emerytury dla wszystkich z długoletnim stażem zostaną planowo wyrolowani po 2008r.

 • Marcin rocznik1949 lat pracy40(2008-04-14 21:21) Odpowiedz 10

  Zaczynamy od stycznia 2009 wszyscy z rocznika49/ walczyć o swoje.Czas i pora żeby zrozumiano że na emeryturę powinni brać staż pracy a nie jak niektórzy całe życie się obijali i przepracowali kilka lat teraz smieją się z tych wszystkich pracusiów.Tylko lata pracy tak będzie sprawiedliwie dla wszystkich.POWODZENIA.

 • wściekła 53-latka z 33 stażem pracy(2008-04-15 07:57) Odpowiedz 12

  Jestem za latami pracy.Co to jest 20-lat pracy i taka osoba śmieje się z nas głupoli którzy pracują 35- lat i dłużej .Odrobina wyobrazni -osoby tworzące prawo.

 • OLA(2008-04-15 09:26) Odpowiedz 10

  bzdury co RZąd zamierza zrobić z osobami co juz maja dużo lat pracy a nie maja wieku powinien być wybór kto możę czy ma stabilna prace a kto nie ma takich warunków tylko stres i niepewne jutro niech sobie spokojnie przejdzie na emeryt jak mA lata pracy

 • filozus(2008-04-14 08:02) Odpowiedz 00

  Państwowy ZUS sabotuje politykę prozatrudnieniową państwa, szykanując bezrobotnych na podstawie przepisu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, premiującego ich za aktywność zawodową. Wpisz w wyszukiwarce: Bloger Adam Kłykow i czytaj: ZUS szczyt głupoty.

 • Rocznik 50 z 44 letnim stażem(2008-04-14 12:54) Odpowiedz 00

  Nie zgadzam sie z kobietami z rocznika 54 !!!!!!!!!!
  Dyskryminacja przy ustalaniu prawa do emerytury ,35-45 zasilek przedemerytalny ???? Natomiast emerytura po 15-20 -latach.
  Czy ktoś kto posiada 20 -letni staż pracy ma otrzymać emeryturę, bo jest z rocznika 1954 ????? emerytura za lata pracy,a nie za lata życia !!!!!!!!!!!!R

 • 49rocznik(2008-04-14 11:18) Odpowiedz 00

  Ponieważ w majestacie bzdurnych ustaw zostaliście okradzeni z Waszych pieniędzy przez ZUS to występujcie do Sądu o zwrot zagrabionych składek i zarazem do RPO z zażaleniem o dyskryminacji WAS przez Rządy RP po 17 grudnia 1998r.

 • Kobieta rocznik 1956(2008-04-14 10:48) Odpowiedz 00

  Zgadzam się z bezsensownym statusem bezrobotnego przez pół roku,jeśli ma się za sobą taki długi staz pracy (35 lat kobieta, 40 lat mężczyzna)!!!
  Ponadto co za głupota , aby przy tak długim stażu nie dostać emerytury, tylko nędzne parę groszy świadczenia przedemerytalnego,na dodatek z wielkiej łaski i po spełnieniu bzdurnych warunków! Gdzie są nasze sładki za tak długi okres pracy? To nie wiek powinien decydować o uzyskaniu emerytury, ale okres pracy!!! Bez żadnej łaski po przepracowaniu 35 lat(kobiety) -40 lat(mężczyźni). W zasadzie kobieta,która wychowała dzieci,prowadzi dom i pracuje zawodowo powinna mieć prawo wyboru przejścia na emeryture po 30 latach pracy!!!
  Zgadzam się co do dyskryminacji młodszych roczników od 1953. Dlaczego nie jesteśmy równi wobec prawa, jesli spełnimy obecne warunki w nastepnych latach?

 • xy(2008-04-14 11:03) Odpowiedz 00

  Szkoda gadać

 • Kobieta z rocznika 1954(2008-04-14 09:45) Odpowiedz 00

  1./To skandal, że przed przejściem na świadczenie przedemerytalne musi się mieć status BEZROBOTNEGO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! przez pół roku!
  2./ To skandal, że rocznik kobiet 1954r jest gorzej traktowany niż rocznik 1953 i kobiety z tego rocznika nie mogą przejść na wcześniejszą emeryturę!
  Mam 54 lata pracy i 35 lat pracy, garb na plecach i chorobę zawodową biuralisty. Renty nie dadzą, bo każą nam umierać na stanowiku pracy gdzieś w ciemnym kąciku zakładu, by nikt tego nie oglądał.

  Protestuję przeciwko dyskryminowaniu rocznika 1954r i uniemożliwieniu mi przejścia na wcześniejszą emeryturę!!! Nie jestem w niczym gorsza od urzędasów w Belwederze.!

 • Jurek(2009-06-09 11:17) Odpowiedz 00

  Witam,mój numer to 94.Z tego co wiem to może pani otrzymać świadczenia,ale musi mieć pani w ciągu 18 lub w ostatnich 12 miesiącach minimalne wynagrodzenie aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych przez 6 miesięcy.

 • Anna(2008-04-15 11:11) Odpowiedz 00

  do roku1999 posiadam 25lat pracy w tym 16lat pracy w szczelnych warunkach co ze mną 15 stycznia 2009r będę miała 55 czy należy mi się wcześniejsza ęmerytura nie przystąpiłam do 2 kilaru proszę może ktoś mi odpowie

 • Ja 56(2009-04-22 14:51) Odpowiedz 00

  Nie rozumiem dlaczego uprawnienie do emerytury nie może dla wszystkich jedynie zależeć od wieku i stażu pracy zainteresowanego ?
  Dlaczego to uprawnienie różnicuje sie z uwagi na jego płeć czy też datę urodzenia ?
  Polska to dziwny kraj , kraj w którym to tak wiele mówi się o równouprawnieniu.

 • rocznik 1954(2008-04-14 11:57) Odpowiedz 00

  Zgadzam się z Kobieta -rocznik 1954.
  Dlaczego rocznik 1954 jest dyskryminowany?
  Dlaczego przed przyznaniem zasiłku przedemerytalnego trzeba pobierac przez pół roku zasiłek dla bezrobotnych?

 • 53 letnia pani(2009-06-18 01:01) Odpowiedz 00

  Dokladnie rok temu zostalam zwolniona z zakladu pracy z powodu bankroctawa,pracowalam tam ok 35 lat a ja obecnie mam 53 lata.W tym miesiacu kanczy mi sie zasilek dla bezrobotnych i zostaje bez zadnych srodkow do zycia,czy moge sie starac o jakis inny zasilek lub pomostowke badz wczesniejsza emeryture???

 • Danuta(2009-06-26 11:18) Odpowiedz 00

  Zgadzam się z KOobieta Rocznik 1955. 5marca 2010r.będę miała 35 lat pracy a we wrześniu 1010r. skończę 54 lata. i co dalej?Pracodawca u którego pracuję 24 lata w ramach oszczędności zmniejszył mi cały etat na 3/4 a od lipca tego roku zaproponował mi już tylko 1/2 etatu.Jakie świadczenie mogę otrzymać?

 • Zofia(2009-07-19 12:06) Odpowiedz 00

  kobieta rocznik 1956 zabranie wczesniejszej emerytury dla kobiet po przepracowaniu 30 lat uważam za złodziejskie posuniecie , pracuję 30 lat wychowując dwoje dzieci , czy moja praca i skladki były mniej warte od kobiet , które obecnie przepracują 20 lat i przejdą na emeryturę w wieku 60 lat, czy wiek bardziej uprawnia do emwerytury niż praca i składki, jest to niesamowicie krzywdzace dla roczników powyżej 1953-, ponieważ jest już nas takich niewiele, nikt się z nami nie liczy. jedynie opisma do śądu i trybunału. nie dajmy sie poniżac bezrobociem!!! po tylu latach pracy-kobieta srednie wykształcenie z maturą!!!

 • KObieta Rocznik 1955(2008-04-14 13:23) Odpowiedz 00

  Każdej kobiecie,która przepracowała 30 lat i wychowała minimum dwoje dzeci
  powinna przysługiwać pełna emerytura bez względu na wiek. Staż pracy najważniejszy i nie upadlać ludzi statusem "bezrobotnego" i wypłacać grosze
  świadczenia przedemerytalnego!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 52- latka(2008-04-14 19:20) Odpowiedz 00

  kobieta 1956 rocznik
  skandal!! i jeszcze raz skandal!! urodziłam troje dzieci, mam 32 lata pracy i nie mogę przejść na ZASŁUŻONĄ emeryturę z oddanymi składkami na nią. gdybym miała te pieniądze wpłacane na osobiste MNOJE konto, a wcale nie małe pieniądze to są - nikt by mi łaski nie robił, uzbierana by była niemała suma. A terez złodzieje robią dyskriminacje wiekowa i łaskę nie wiem z czym!!!!

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecane