Nie ulega wątpliwości, iż powinna się pani zwrócić do pracodawcy z żądaniem sporządzenia aneksu do umowy o pracę w zakresie przysługującego wynagrodzenia w nowej wysokości. Zgodnie bowiem z art. 29 par. 4 k.p. zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Z treści tego przepisu można by domniemywać, iż skuteczność dokonania zmian uzależniona jest właśnie od zachowania wyżej wymienionej formy. Warto podkreślić, że ustawodawca, regulując samo zawieranie umowy o pracę, przewidział taką sytuację, w której strony nie zachowały formy pisemnej. Pracodawca musi wówczas potwierdzić treść umowy na piśmie. Niewypełnienie tego obowiązku na podstawie art. 281 pkt. 2 k.p. będzie równoznaczne z wykroczeniem przeciwko prawom pracownika.

Kodeks pracy w sposób szczegółowy reguluje kwestie związane z zawarciem umowy o pracę. Nie zawiera natomiast precyzyjnych uregulowań dotyczących zmiany treści umowy w trakcie jej trwania. Ustawodawca nie przewidział również sankcji za niezachowanie w tym przypadku formy pisemnej. W mojej ocenie interpretacja art. 29 par. 4 k.p. pozwala jednak na uznanie, iż dokonana przez strony ustna zmiana umowy o pracę jest skuteczna i analogicznie do zawierania umowy o pracę powinna być jedynie potwierdzona na piśmie. Skoro umowa o pracę zawarta w innej formie niż pisemna nie jest nieważna, to również zmiana jej warunków nawet ustnie powinna być uznana za prawnie skuteczna. Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 60 k.c., który ma zastosowanie do stosunków pracy na podstawie art. 300 k.p., co do zasady wola osoby dokonującej czynność prawną może być wyrażona przez każde zachowanie tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. W przypadku nie potwierdzenia na piśmie nowych warunków, pracownikowi będzie przysługiwało natomiast roszczenie o ustalenie treści stosunku pracy lub dalej idące powództwo, np. o zapłatę nowego wynagrodzenia.

Agnieszka Siwy

radca prawny, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, oddział Gdańsk

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 29, art. 281, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■  Art. 60 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).