Kwota bazowa ma istotny wpływ na wysokość emerytury obliczanej na starych zasadach. ZUS oblicza ją, sumując trzy składniki:

• część socjalną, tj. 24 proc. kwoty bazowej,

• część należną za okresy składkowe - po 1,3 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych,

• część należną za okresy nieskładkowe - po 0,7 proc. postawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych.

Podstawę wymiaru emerytury stanowi iloczyn wskaźnika wysokości tej podstawy (tj. wypadkowej zarobków osoby ubezpieczonej oraz przeciętnych wynagrodzeń z lat kalendarzowych wskazanych do jej ustalenia) oraz aktualnie obowiązującej kwoty bazowej.

Obliczając zatem starą emeryturę, kwota bazowa, po pierwsze, służy do wyliczenia jej części socjalnej, a po drugie, w decydujący sposób wpływa na ustalenie podstawy jej wymiaru.

Wysokość kwoty bazowej

Kwota bazowa ustalana jest co roku. Obowiązuje od 1 marca danego roku do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Wynosi 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, w poprzednim roku kalendarzowym.

W okresie od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009 r. kwota bazowa wynosi 2275,37 zł, a od 1 marca 2009 r. zostanie podwyższona do 2578,26 zł. Oznacza to wzrost o 302,89 zł.

Nowa kwota bazowa będzie miała zastosowanie przede wszystkim do obliczania nowo przyznawanych świadczeń na starych zasadach.

Przypomnieć trzeba, że na starych zasadach emerytura jest obliczana dla:

• urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., którzy dotychczas nie spełnili warunków wymaganych do jej przyznania albo nie zgłosili jeszcze wniosku o to świadczenie,

• urodzonych po 1948 roku, a przed 1969 rokiem, jeśli warunki wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury spełnili do końca 2008 r., gdy wniosek o nią złożą przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego,

• górników (bez względu na datę urodzenia), którzy przejdą na emeryturę górniczą na podstawie art. 50a lub 50e ustawy emerytalnej.

ZUS obliczy emeryturę z uwzględnieniem nowej kwoty bazowej, jeśli wniosek o przyznanie świadczenia zostanie złożony po 28 lutego 2008 r. Kwota bazowa obowiązująca od 1 marca 2008 r. zostanie również uwzględniona wtedy, gdy osoba zainteresowana zgłosi wniosek o emeryturę w lutym, ale prawo do tego świadczenia powstanie w marcu.