Czytelniczka pod koniec lutego skończy 60 lat i będzie wnioskowała o przyznanie emerytury. W 1999 roku przystąpiła do OFE.

- Według jakich zasad ZUS obliczy mi emeryturę? Czy będę mogła wnioskować o ustalenie świadczenia częściowo na starych zasadach - pyta pani Urszula z Kielc.

Tak. Zasadą jest, że emerytura przyznawana osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która przystąpiła do OFE, ustalana jest w całości na nowych zasadach.

Nowe zasady polegają na podzieleniu podstawy obliczenia emrytury (kwoty składek z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego) przez tzw. średnie dalsze trwanie życia w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę. Osoba, której ZUS ustalił w taki sposób wysokość emerytury, ma również prawo do okresowej emerytury kapitałowej (z tzw. II filaru) ze środków zgromadzonych na rachunku w OFE, jeśli kwota tych środków jest równa lub wyższa od 20-krotności kwoty dodatku pielęgnacyjnego. Jeśli kwota tych środków jest niższa, OFE przekazuje ją do ZUS w celu zwiększenia podstawy obliczenia emerytury z FUS.

Od 5 lutego 2009 r. obowiązują przepisy ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Przepisy te wprowadziły nowe brzmienie art. 183 ustawy emerytalnej, zgodnie z którym emeryturę w mieszanej wysokości oblicza się także dla osoby ubezpieczonej będącej członkiem OFE, która złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa. W praktyce oznacza to, że emerytura w mieszanej wysokości może być obliczona również kobietom, które wiek emerytalny 60 lat ukończą w latach 2009-2013 nawet wówczas, gdy przystąpiły do OFE, ale występując o emeryturę, wnioskują o przekazanie zgromadzonych tam środków do budżetu państwa. W takiej sytuacji nie przysługuje jednak okresowa kapitałowa.

Gdyby więc zdecydowała się pani wnioskować o przekazanie środków zgromadzonych w OFE do budżetu państwa, ZUS ustali pani emeryturę w 80 proc. według starych zasad (w oparciu o podstawę wymiaru świadczenia, liczbę udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych oraz obecnie obowiązującą kwotę bazową), a w 20 proc. według nowych zasad (a więc ze składek i kapitału początkowego). Musi pani rozważyć, co będzie korzystniejsze, gdyż w wielu przypadkach emerytura obliczona w całości na nowych zasadach może się okazać wyższa od świadczenia obliczonego częściowo na zasadach dotychczasowych, szczególnie dla osób, które mają ustalony wysoki kapitał początkowy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2 pkt 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 8, poz. 38).