W roku rozliczeniowym 2007/2008 roczna graniczna kwota przychodu wynosi 19 994,40zł (12 x 1 666,20 zł). Rok rozliczeniowy 2007/2008, to okres od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. Niezależnie od tego, czy w roku rozliczeniowym świadczenie przedemerytalne było wypłacane w pełnej wysokości, w zmniejszonej wysokości, czy też było zawieszone, następuje jego rozliczenie.

W przypadku gdy uprawniony do świadczenia przedemerytalnego osiągnął w roku rozliczeniowym 2007/2008 przychód w wysokości przekraczającej graniczną kwotę przychodu, a więc kwotę 19 994,40 zł (a tak jest w analizowanej sytuacji), świadczenie przedemerytalne nie przysługuje w całym roku rozliczeniowym. W takim przypadku gdy w okresie rozliczanego roku świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości, kwota świadczenia za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008 r. jest świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi. W przypadku gdy w roku rozliczeniowym 2007/2008 świadczenie było w części wypłacane w pełnej wysokości, a w części było zawieszone, kwotę nienależnie pobranych świadczeń stanowi kwota będąca sumą kwot świadczenia przedemerytalnego wypłaconego w pełnej wysokości.

W analizowanej sytuacji świadczenie przedemerytalne było zawieszone w okresie od czerwca do listopada 2007 r., a za maj 2007 zwrócił pan wypłacone przez ZUS świadczenie przedemerytalne. Pobrane przez pana świadczenie za okres od 1 marca do 30 kwietnia 2007 r. jest świadczeniem nienależnym i podlega zwrotowi. W przypadku gdy zgłosił pan w ZUS wniosek o podjęcie wypłaty świadczenia przedemerytalnego od grudnia 2007 r. i ZUS podjął jego wypłatę, wypłacone świadczenie za okres od 1 grudnia 2007 r. do 29 lutego 2008 r. jest również świadczeniem nienależnym i musi być zwrócone.

Z uwagi na powyższe, osiągniecie przychodu w kwocie 24500 zł powoduje, że w roku rozliczeniowym obowiązującym od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. świadczenie przedemerytalne nie przysługuje. Uzyskany przychód przekroczył bowiem roczną graniczną kwotę przychodu. Zatem wszelkie kwoty pobranego świadczenia przedemerytalnego w roku rozliczeniowym 2007/2008 są nienależne i podlegają zwrotowi.

Podkreślić trzeba, że osiąganie dodatkowych przychodów przez osobę uprawnioną do świadczenia przedemerytalnego może powodować zawieszenie, a nie ustanie prawa do tego świadczenia. Oznacza to, że gdy osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego przestanie zarobkować, ZUS podejmie wypłatę (nie trzeba ponownie składać wniosku o przyznanie świadczenia, natomiast należy powiadomić ZUS o zaprzestaniu osiągania przychodu).

MARIUSZ KARBOWNIK

specjalista od praw do świadczeń wypłacanych przez ZUS

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 5, 6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz.1252).