Nowe prawo - Opłata za egzamin specjalizacyjny zostanie zwrócona farmaceucie, jeżeli przedstawi on oświadczenie o nieprzystąpieniu do egzaminu oraz złoży podanie o zwrot dokonanej wpłaty.

Dzisiaj w życie wchodzą przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji uzyskiwanej przez farmaceutów. Rozszerza ono grono osób wyrażających zgodę na rozpoczęcie specjalizacji przez farmaceutę. Dotychczas wymagało to uzyskania zgody kierownika specjalizacji. Od dzisiaj musi ją również wyrazić konsultant wojewódzki w danej lub pokrewnej dziedzinie.

Ponadto nowelizacja rozporządzenia dopuszcza możliwość starania się o zwrot opłaty za egzamin w sytuacji, jeżeli zdający ostatecznie do niego nie przystąpi. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, należy jednak złożyć oświadczenie potwierdzające rezygnację z egzaminu oraz podanie o dokonanie zwrotu opłaty. Centrum Egzaminów Medycznych zwróci pieniądze pod warunkiem, że wymienione dokumenty zostaną złożone nie później niż na 21 dni przez rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Nowela rozporządzenia określa również nowe terminy, kiedy egzamin specjalizacyjny jest przeprowadzany. Zgodnie z nim, odbywa się on dwa razy w roku. Raz w sesji wiosennej od 15 maja do 30 czerwca (wcześniej od 14 kwietnia do 31 maja). Natomiast drugi raz w sesji zimowej w terminie od 2 stycznia do 15 lutego (do tej pory odbywał się od 2 listopada do 15 grudnia).

Jednocześnie zdający egzamin specjalizacyjny, który zaliczy egzamin praktyczny, ale nie uzyska wyniku pozytywnego z części teoretycznej, nie będzie musiał ponownie zdawać całości, ale przystąpi jedynie do części teoretycznej.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra zdrowia z 30 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz.U. nr 210, poz. 1539).