Tak

Prowadzący działalność, który równocześnie wykonuje umowę zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega z działalności, jeżeli z umowy zlecenia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek z działalności.

Najniższa podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą to 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za listopad podstawa ta wynosi 1586,60 zł). Natomiast dla osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i w okresie ostatnich 60 miesięcy przed jej rozpoczęciem nie prowadziły innej działalności oraz w ramach działalności nie będą wykonywały usług na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, minimalna podstawa wymiaru składek wynosi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 280,80 zł).

Zatem umowa zlecenia może zostać wybrana jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń tylko wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia jest równa co najmniej minimalnej podstawie wymiaru z działalności. Gdy jest niższa istnieje obowiązek ubezpieczeń z działalności, a z umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne. Obowiązkowa jest wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Z uwagi na powyższe, powinna pani poinformować zleceniodawcę, iż równocześnie prowadzi pani działalność gospodarczą i z działalności podlega pani obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Jeżeli z umowy zlecenia nie przystąpi pani do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, płatnik składek (zleceniodawca), zgłosi panią z umowy zlecenia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego i tylko ta składka będzie naliczana i opłacana do ZUS.

MICHAŁ JAROSIK

ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 9 ust. 2a ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 11, poz.74 z późn. zm.).