Nie. W analizowanej sytuacji termin siedmiu dni należy liczyć od daty wystawienia drugiego zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że niezdolność do pracy trwała co najmniej 30 dni.

Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego może otrzymać tylko osoba, która tym ubezpieczeniem była objęta. Ubezpieczony (pracownik) obowiązkowo nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ten warunek został przez pana spełniony (był pan zatrudniony na trzy miesiące).

Aby otrzymać zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę, trzeba być niezdolnym do pracy z powodu choroby, przy czym ta niezdolność musi trwać bez przerwy co najmniej 30 dni i powstać:

  •  nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
  •  nie później niż w ciągu trzech miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Powyższy warunek również został spełniony. Był pan niezdolny do pracy od 5 października do 17 listopada i niezdolność ta powstała piątego dnia od rozwiązania umowy.

Prawo do zasiłków chorobowych po ustaniu zatrudnienia ustalają i zasiłki te wypłacają oddziały ZUS. Otrzymanie zasiłku w takiej sytuacji uzależnione jest od dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do oddziału ZUS, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby występującej o zasiłek. Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania (nie uwzględnia się dnia otrzymania zaświadczenia lekarskiego). Z uwagi, że otrzymanie zasiłku po utracie zatrudnienia uzależnione jest od trwania nieprzerwanie niezdolności do pracy przez co najmniej 30 dni, często osoba występująca o zasiłek ma przynajmniej dwa zaświadczenia lekarskie (tak jak w analizowanej sytuacji) i dopiero z drugiego zaświadczenia wynika, że niezdolność trwa przez wymagany do przyznania zasiłku okres. W takiej sytuacji termin siedmiu dni na dostarczenie zaświadczenia należy liczyć od daty wystawienia tego zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że nieprzerwana niezdolność do pracy trwa łącznie co najmniej 30 dni i uprawnia do zasiłku.

Ustawodawca zdecydował, że jeśli zaświadczenie nie zostanie dostarczone w ciągu siedmiu dni, wysokość zasiłku będzie obniżona o 25 proc. wysokości za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Z uwagi na to, że dostarczył pan zaświadczenie lekarskie w wymaganym terminie, nie ma podstaw do obniżenia wysokości zasiłku chorobowego.

Osoba starająca się o zasiłek chorobowy z powodu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu zatrudnienia musi wiedzieć, że nie otrzyma zasiłku, gdy jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych. Zatem jeśli zarejestrowałby się pan w urzędzie pracy w celu nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, pozbawiłoby to pana prawa do zasiłku chorobowego.

MONIKA BUGAJ

ekspert od zasiłków

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 13, 62 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2005 roku nr 31, poz. 267 z późn. zm.).