Wartość pieniężną świadczeń w naturze, od których trzeba zapłacić składki, pracodawca ustala według cen ich zakupu.
Organizujemy spotkanie wigilijne z pracownikami. Czy od wartości paczek świątecznych ze słodyczami i innym artykułami spożywczymi, które mają być wręczone pracownikom na takim spotkaniu, należy naliczać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - pyta pan Kazimierz z Otwocka.
O tym, czy od wartości paczek dla pracowników należy opłacić składki ubezpieczeniowe, decyduje to, z jakiego funduszu je sfinansowano.
Jeżeli z innych środków niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (np. ze środków obrotowych pracodawcy), wtedy ich wartość stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wartość tę ustala się według cen zakupu i należy ją uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w miesiącu, w którym pracownik otrzymał taką paczkę.
PODSTAWA PRAWNA
• Par. 2 ust. 1 pkt 19 i pkt 20 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr. 161, poz. 1106 z późn. zm.).