Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty, która wprowadza do prawa oświatowego rozwiązania zawarte w przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programie Zero tolerancji dla przemocy w szkole. Nowela trafi ponownie do Sejmu. Zgodnie z poprawkami, jakie do ustawy wnieśli senatorowie, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą obowiązkowo używali jednolitych strojów na terenie szkoły. Z kolei o tym, czy mundurki obowiązkowo założą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zdecydują dyrektorzy tych placówek w porozumieniu z radą rodziców. – Nie mamy zamiaru wprowadzić obowiązkowych mundurków dla uczniów. Wygląd uczniów i zasady dbania o strój jasno określa statut szkoły – tłumaczy Zdzisław Kusztal, dyrektor LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Senat przyjął także poprawkę, zgodnie z którą to samorządy, na podstawie przeprowadzonego konkursu, będą powoływać dyrektorów szkół. Posłowie chcieli, aby władze lokalne w porozumieniu z organem prowadzącym nadzór pedagogiczny, czyli kuratorem, podejmowały decyzję o powołaniu na to stanowisko. Przepis ten oznaczałby, że bez zgody kuratora osoba, która wygrała konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, nie mogłaby być na nie powołana. W opinii połączonych senackich Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozwiązanie to byłoby sprzeczne z konstytucją. – Uznaliśmy, że w prace Sejmu wkradł się błąd. Zmiana zasad wybierania dyrektorów nie była konsultowana np. z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego – tłumaczy senator Przemysław Alexandrowicz z senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Senatorowie zdecydowali również, że szkoły będą mogły wybrać do trzech podręczników do każdego przedmiotu na danym poziomie kształcenia, a nie jak proponowali posłowie, po jednym. Senat zachował natomiast zasadę, że zestaw podręczników w szkole jest wybierany raz na trzy lata. Jednocześnie dyrektorzy szkół mają podejmować działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.