Szkoły będą gromadzić dane o ukończeniu nauki przez ucznia, a także o pozytywnych i negatywnych wynikach egzaminu maturalnego – wynika z ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej (SIO) oraz ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 42, poz. 273), która jutro wchodzi w życie. Dotychczas placówki oświatowe były zobowiązane do zbierania informacji o wynikach klasyfikowania i promowania uczniów do następnych klas. Zgodnie z nowymi przepisami szkoły muszą także gromadzić m.in. dane o liczbie nauczycieli, którzy w danym roku kalendarzowym zaprzestali lub zaprzestaną świadczenia pracy. Są one niezbędne do oszacowania skutków finansowych odejścia tych osób z rynku pracy. – Dziś nie możemy jednoznacznie określić liczby nauczycieli, którzy przestaną pracować, bo np. osoby, które chcą przejść na emeryturę, mogą się zgłosić do końca maja – tłumaczy Anna Kacprzak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Warszawie. W opinii projektodawców nowej ustawy dyrektor szkoły lub placówki oświatowej jest jednak w stanie określić liczbę odchodzących z pracy pedagogów we wrześniu. Może tego dokonać na podstawie liczby faktycznie rozwiązanych stosunków pracy. Z kolei gminy, według nowych przepisów, będą musiały gromadzić informacje o pomocy materialnej udzielanej dzieciom i młodzieży w ramach lokalnych, regionalnych lub rządowych programów wyrównywania szans edukacyjnych. Nowelizacja przepisów ustawy o SIO nie oznacza jednak zmiany statusu działania gminy – nadal udzielanie wspomnianej pomocy będzie zadaniem własnym samorządów. Podstawą tworzenia lokalnych, regionalnych lub rządowych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pozostaje art. 90t i 90u ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 173, poz. 1808 z późn. zm.)