Komplet programów nauczania, podręczniki, pakiety dydaktyczne, książki i czasopisma metodyczne, w tym również te w wersji elektronicznej, przysługują nieodpłatnie wszystkim nauczycielom – wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie określenia podstawowych warunków, niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nauczyciele będą mogli jednak tylko bezpłatnie z nich korzystać, gdyż wymienione pomoce naukowe formalnie pozostaną własnością szkoły. Zgodnie z nowymi przepisami pedagogom będzie przysługiwać także nieodpłatny zestaw przyborów i materiałów piśmiennych przystosowanych do specyfiki danej szkoły lub placówki edukacyjnej, o ile są one niezbędne do wykonywania obowiązków związanych z kształceniem. Inne będzie np. wyposażenie stanowiska pracy nauczyciela chemii i nauczyciela jęz. polskiego lub obcego. Szczegółowy wykaz takich materiałów określi dyrektor szkoły w porozumieniu z organem samorządu, prowadzącym daną placówkę oświatową. Jeżeli nowe rozporządzenie wejdzie w życie, zmienią się także standardy wyposażenia technicznego, obowiązujące w poszczególnych typach szkół. Dla przykładu szkoły przyznające tytuły zawodowe będą musiały posiadać pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu ze ściśle określoną liczbą stanowisk pracy. Będą musiały także spełniać warunki bezpieczeństwa pracy określone w odrębnych przepisach. Natomiast każda szkoła będzie zobowiązana do posiadania urządzeń audiowizualnych i innych pomocy metodycznych, które umożliwiają realizację szkolnych programów nauczania.