Od roku szkolnego 2008/2009 wszyscy uczniowie klas pierwszych publicznych szkół podstawowych będą obowiązkowo uczyć się języka obcego – wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Obecnie młodzi Polacy zaczynają obowiązkową naukę języka obcego dopiero w wieku dziesięciu lat (IV klasa szkoły podstawowej), podczas gdy np. ich koledzy ze Szwecji, Finlandii czy Estonii już w wieku siedmiu lat, a Francuzi i Niemcy rok później. W opinii resortu edukacji nie ma przeciwwskazań, aby uczniowie klas I-III obowiązkowo przyswajali sobie znajomość języka obcego. W wielu szkołach dzieci w tym wieku i tak uczą się np. angielskiego, ale zajęcia te mają charakter fakultatywny. Zgodnie z projektowanymi przepisami zmieni się także podstawa programowa nauczania matematyki. Według nauczycieli przy obecnej liczbie obowiązkowych zajęć z tego przedmiotu niemożliwe jest pełne zrealizowanie treści obowiązujących w programie nauczania. Tymczasem matematyka ma być obowiązkowym przedmiotem egzaminu maturalnego od 2010 roku. Aby umożliwić uczniom właściwe przygotowanie do tego egzaminu, z kształcenia matematyki na poziomie rozszerzonym do poziomu podstawowego przeniesione zostanie np. posługiwanie się pojęciem liczby pierwszej, a do podstawy nauczania w gimnazjum dołączone zostanie pojęcie zbioru liczb. Zmiany w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów umożliwią także zdawanie na maturze filozofii (od roku szkolnego 2008/2009).
Co to jest podstawa programowa To obowiązkowy na danym etapie nauki zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych. Podstawę programową dla wszystkich rodzajów szkół ogłasza minister odpowiedzialny za oświatę i wychowanie.