Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych składa do komisji egzaminacyjnej wniosek oraz odpowiednie świadectwo ukończenia szkoły – wynika z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. nr 14, poz. 86). Nowe przepisy wchodzą dziś w życie. Egzaminy eksternistyczne w placówce edukacyjnej przeprowadzą komisje egzaminacyjne, powoływane przez kuratora oświaty w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, centrum oświatowe lub zespół szkół. W przypadku zmian w składzie komisji, zaprzestania kształcenia w danym typie szkoły, zawodzie lub profilu kształcenia ogólnozawodowego kurator oświaty dokona zmiany aktu powołania komisji. Jednocześnie będzie musiał odwołać komisję w przypadku likwidacji szkoły, centrum lub rozwiązania zespołu albo na uzasadniony wniosek organu prowadzącego placówkę edukacyjną. Kurator oświaty będzie mógł odwołać komisję nie tylko w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy komisji, jej przewodniczącego lub członków, ale także z powodu małej liczby egzaminowanych. Zgodnie z nowymi przepisami w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2007 roku do egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych będą mogły przystąpić osoby, które rozpoczęły zdawanie tych egzaminów nie później niż w tegorocznej sesji wiosennej.