Gminy będą musiały gromadzić informacje o pomocy materialnej udzielanej dzieciom i młodzieży w ramach lokalnych, regionalnych lub rządowych programów wyrównywania szans edukacyjnych. Obowiązek taki nakłada ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty, która trafiła właśnie do Senatu. To kontynuacja zmian w systemie pomocy materialnej dla uczniów, jakie zapoczątkowała ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 281, poz. 2781). Nowelizacja przepisów ustawy o SIO nie oznacza jednak zmiany samego działania pomocowego gminy – nadal udzielanie wspomnianej pomocy będzie zadaniem własnym gmin. Podstawą tworzenia lokalnych, regionalnych lub rządowych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pozostaje art. 90t i 90u ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 173 poz. 1808 z późn. zm.). Nowe zadania otrzymają także powiaty oraz samorządy województw, bowiem uczniowie, oprócz pomocy z gmin, mogą także liczyć na stypendia przyznawane w ramach programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Stypendia te, zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. nr 200, poz. 2051 z późn. zm.), przyznawać mogą w przypadku szkół publicznych – organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, a w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – organy dotujące. Organami tymi są powiaty, samorządy województw oraz właściwi ministrowie, przede wszystkim minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jako organ prowadzący i dotujący szkoły artystyczne. Dane o tej formie pomocy materialnej będą więc gromadzone i przekazywane odpowiednio przez powiaty, samorządy województw i właściwych ministrów. W SIO zbierane są obecnie dane o szkołach i innych placówkach oświatowych (m.in. o zajmowanym budynku – liczbie sal lekcyjnych, wyposażeniu oraz o kosztach prowadzenia danej szkoły), o uczniach, słuchaczach i absolwentach (m.in. czy spełniają obowiązek szkolny, jak daleko mają od miejsca zamieszkania do szkoły, czy korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej), a także o nauczycielach i innych pracownikach oświaty (m.in. o formie i rodzaju zatrudnienia, stopniu wykształcenia i awansu zawodowego).