Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61, poz. 624). Ma on przygotować szkoły do wprowadzenia rozwiązań zawartych w resortowym programie Zero tolerancji dla przemocy w szkole. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, statuty szkół i przedszkoli określą zadania nauczycieli i innych pracowników, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie placówek edukacyjnych. Statuty wszystkich szkół zostaną uzupełnione także o nowe obowiązki uczniów. Będą oni musieli należycie przygotowywać się i aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz nie zakłócać ich przebiegu przez niewłaściwe zachowanie się. Każda nieobecność na lekcjach będzie wymagała pisemnego usprawiedliwienia w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców (ewentualnie pełnoletniego ucznia). Dodatkowo przestrzegana będzie zasada, że wychowankowie muszą się odpowiednio zwracać do nauczycieli, innych pracowników oraz kolegów i koleżanek. Nowe obowiązki uczniów obejmą także konieczność dbania o schludny wygląd, a w przypadku gdy w szkole wprowadzono jednolity strój uczniowski – również konieczność ich noszenia zgodnie z ustalonymi w placówce warunkami. Wychowankowie będą musieli przestrzegać ustalonych zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. MEN proponuje także, aby zespoły szkół nie posiadały swoich imion. W opinii resortu powinny być one nadawane konkretnym szkołom, a nie jednostkom administracyjnym, jakimi są zespoły. Projekt nowelizacji rozporządzenia został przekazany partnerom społecznym do konsultacji.