Przepisy prawa pracy nie precyzują pojęcia tajemnicy pracodawcy. W praktyce uważa się, że pojęcie to obejmuje wszelkie informacje niejawne, których pracodawca nie udostępnił nie tylko na zewnątrz zakładu, ale także ogółowi pracowników, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Co do zasady pracodawca nie musi podejmować określonych działań w celu zachowania poufności informacji, których ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę. W celu wykazania, że pracownik naruszył obowiązek zachowania tajemnicy, pracodawca powinien jednak określić, jakie informacje uważa za objęte tajemnicą. Może to uczynić np. w umowie o pracę czy w regulaminie pracy. O objęciu ochroną konkretnych informacji decyduje zatem sam pracodawca. W konsekwencji uznaje się, że pojęcie tajemnicy pracodawcy jest szersze od pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa zdefiniowanej w art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.). Zgodnie z art. 11 powyższej ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

O tym, by mówić o naruszeniu obowiązku zachowania tajemnicy pracodawcy, nie jest konieczne wyrządzenie szkody pracodawcy. Wystarczy, żeby pracodawca został narażony na niebezpieczeństwo powstania szkody. Zdaniem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 6 czerwca 2000 r., I PKN 697/99 naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, może polegać już na samym uzyskaniu wiedzy o takich informacjach przez nieuprawnionego pracownika. Do powstania naruszenia nie jest zatem konieczne przekazanie tych informacji osobom trzecim czy wykorzystanie ich w inny sposób. Wystarczy, żeby pracownik celowo wszedł w posiadanie danych, do uzyskania których nie był uprawniony. Zgodnie z art. 100 par. 1 pkt 4 kodeksu pracy pracownicy mają bowiem obowiązek powstrzymywania się od działań, które mogą narazić pracodawcę na szkodę przez ujawnienie informacji stanowiących jego tajemnicę. Za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy należy rozumieć każde uzyskanie wiedzy o tych informacjach.

AGNIESZKA LECHMAN-FILIPIAK

radca prawny kancelaria Linklaters